BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malarska Anna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Terytorialne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce w latach 1994-1996
Spatial Variation in Polish Unempleyment in the Years 1994-1996
Source
Przegląd Statystyczny, 1998, vol. 45, z. 1, s. 57-89, rys., tab., załączniki, bibliogr. 16 poz.
Statistical Review
Keyword
Statystyka bezrobocia, Zróżnicowanie przestrzenne, Metody taksonomiczne
Unemployment statistics, Spatial differentiation, Taxonomic methods
Note
summ.
Abstract
The article presents the application of taxonomic methods to the spatial variations in Polish unemployment in the years 1994 -1996, exposing the level of that phenomenon in the voivodeship of Łódź against the national background. Unemployment is approached in two different ways: in terms of its stock and, separately, in terms of the flows that determine the stock. In line with this concept of research, the results of classifications of 4 types of voivodeships are presented in terms of the level of unemployment. In addition, a factual and statistical evaluation is made of the results of alternative approaches to the phenomenon, that is of the flow analysis and the analysis of unemployment stock by time and space. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bartosiewicz S., Propozycja metody tworzenia zmiennych syntetycznych, Prace Naukowe AE we Wrocławiu 84 (1976).
 2. Borys T., Przyczynek do teorii cech, część V, VI, Wiadomości Statystyczne 8 i 9 (1985).
 3. Kurkiewicz J., Pociecha J., Zając K., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniach rozwoju demograficznego, Monografie i Opracowania SGH, Instytut Statystyki i Demografii, Warszawa 1991.
 4. Kwiatkowski E., Kubiak P., Regionalne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce w latach 1992 - 1995. Rynek Pracy, Miesięcznik Krajowego Urzędu Pracy 9 (1996).
 5. Malarska A., Próba zastosowania algorytmu taksonomii struktur do typologicznego grupowani jednostek w diagramie J. Czekanowskiego, Wiadomości Statystyczne 5 (1985).
 6. Malarska A., Próba wykorzystania metod taksonomii w zagadnieniu terytorialnego zróżnicowania bazy łóżkowej szpitalnictwa polskiego, Zdrowie Publiczne 97, 9 (1986).
 7. Malarska A., Propozycja w zakresie selekcji diagnostycznych zbiorów cech w zagadnieniach rejonizacji, Wiadomości Statystyczne, 7 (1987).
 8. Malarska A., Metodyczne sugestie w zakresie porządkowania diagramu J. Czekanowskiego, Wiadomości Statystyczne, 8 (1987).
 9. Malarska A., Statyczne ujęcie terytorialnego zróżnicowania bazy łóżkowej szpitalnictwa polskiego w latach 1975-1986, Prace IEiS UŁ, Seria B, Nr 78, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1990.
 10. Malarska A., Ocena przydatności miar rozwoju do zhierarchizowanej rejonizacji zjawisk złożonych, Przegląd Statystyczny 2 (1991).
 11. Nowak E., Problemy doboru zmiennych do modelu ekonometrycznego, PWN, Warszawa 1984.
 12. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów spoleczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
 13. Pluta W., Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa 1986.
 14. Strahl D., Propozycja konstrukcji miary syntetycznej, Przegląd Statystyczny 2 (1978), s. 205-215.
 15. Strahl D., Niektóre własności wybranych metod doboru cech diagnostycznych, Prace Naukowe AE we Wrocławiu 185 (1981).
 16. Zeliaś A. [red.], Ekonometria przestrzenna, PWE, Warszawa 1991.
Cited by
Show
ISSN
0033-2372
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu