BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sawicka Joanna
Title
Prowizje rozliczane według efektywnej stopy procentowej - prezentacja, ewidencja i sposób ujmowania w sprawozdaniu pozycji walutowej
Charges accounted for using effective interest rate-presentation, recording and recognition of foreign currency position in the financial statement
Source
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2006, t. 31, nr 87, s. 66-84, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rachunkowość, Prowizja, Sprawozdanie finansowe, Waluty światowe
Accounting, Commission, Financial statements, World currency
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wycena kredytu przy wykorzystaniu efektywnej stopy procentowej powoduje, że prowizja staje się jednym z elementów przepływów kapitałowo-odsetkowych. Prowizja od kredytów walutowych jest rozliczana zgodnie z metodologią zamortyzowanego kosztu i jej wpływ na bilans jest rozłożony na cały okres trwania umowy. Powoduje to zmianę w podejściu do zarządzania ryzykiem walutowym i ustalaniu pozycji walutowej. Artykuł pokazuje, jakie są stosowane podejścia to tego zagadnienia. (abstrakt oryginalny)

Valuation of credit using effective interest rate results in credit charge becoming an element of the capital - interest flow. Foreign currency credit charges are accounted for using the amortised cost method and its effect on the balance- sheet is spread over the whole credit agreement period. This results in a change in the approach to foreign currency risk management and foreign currency position determination. The article shows possible ways of solving this problem. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. MSR nr 39 - Instrumenty finansowe — ujawnianie i wycena.
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1674, z późn. zm.).
  3. Sawicka J., Sawicki T., Efektywna stopa procentowa kryterium decyzyjnym. „Rachunkowość" 7/2004, s. 13-18.
  4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.).
  5. Pismo NBP Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego do prezesów banków, NB-BPN-III-WL-523-17/306//05, Warszawa, 2005.05.30.
  6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości banków (Dz.U. Nr 149, poz. 1673 z późn. zm.).
  7. Bakalarski T., Walutowe instrumenty pochodne wbudowane w umowy najmu. Rachunkowość 7/2003, s. 10-17.
Cited by
Show
ISSN
1641-4381
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu