BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wrzeszcz-Kamińska Grażyna
Title
Grupy interesu w okresie transformacji w Polsce
Interest Groups in the Transformation Time in Poland
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1131, s. 63-74, bibliogr. 18 poz.
Issue title
Ekonomia
Keyword
Gospodarka, Grupa interesu, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Economy, Interest group, Systemic transformation
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja problematyki tworzenia, działania i struktury grup interesu w okresie transformacji w Polsce. Przedstawiono teorie grup interesu oraz wnioski płynące z analizy procesu prywatyzacji w Polsce w odniesieniu do działań grup interesu.

Interest Groups in the Transformation Time in Poland The point of this article is subject matter creating, action and the structure of interest groups in the period of transformation. The paper discusses the theoretical conception of interest groups among other things by D. Truman, M. Olson, G. Stigler, G.A. Becker, as well as it identifies chosen operation interest groups in connection with privatisation state-owned companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bentley A.F., Process of Government, Principia Press, Bloomington, 1949.
 2. Becker G.A., Theory of Competition among Pressure Groups for Political Influence, "Quarterly Journal of Economics" 1983 vol. XCVIII nr 48.
 3. Denzau A., Munger M., Legislators and Interest Groups. How Unorganized Interest Get Represented, "American Political Science Review" 1986 vol. 80.
 4. Jasiecki K., Elita biznesu w Polsce. Drugie narodziny kapitalizmu, IFiS PAN, Warszawa 2002.
 5. Karpowicz E., Lobbing w wybranych krajach -zarys uwarunkowań prawnych i działań praktycznych, "Przegląd Sejmowy" 2000 nr 3(38).
 6. King D.C., Walker J.L., The Provision of Benefits by Interest Groups in United States, "Journal of Politics" 1992 vol. 54 nr 2, May.
 7. Manowce polskiej prywatyzacji, red. M. Jarosz, PWN, ISP PAN, Warszawa 2001.
 8. Obciążeni polityką, red. W. Wesołowski, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2001.
 9. Olson M., The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 1965.
 10. Olson M., The Rise and Decline of Nations, University Press, Yale 1982.
 11. Ossowski S., O strukturze społecznej, PWN, Warszawa 1982.
 12. Peters G.B., Polityka i biurokracja państwowa, [w:] Władza i społeczeństwo, red. J. Szczupaczyński, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1995.
 13. Samorząd gospodarczy i zawodowy-w procesie powstawania ładu rynkowego w Polsce, red. B. Klimczak, Wydawnictwo AE, Wrocław 2001.
 14. Sabatier P., Przynależność do grup interesów a ich organizacja: przegląd teorii, [w:] Władza i społeczeństwo, red. J. Szczupaczyński, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1995.
 15. Stark D., Od systemowej tożsamości do organizacji różnorodności. Przyczynek do analizy zmiany społecznej w Europie Wschodniej, "Studia Socjologiczne" 1992 nr 2-3.
 16. Stigler G., Free Riders and Collective Action: An Apendix to Theories of Economic Regulation, "Bell. Journal of Economics and Management Science" 1974 nr 5.
 17. Suwalski A., Problemy polskiej prywatyzacji, Wydawnictwo AE, Poznań 1998.
 18. Truman D., The Governmental Process, New York 1958.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu