BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ratajczak Sabina
Title
Od przetrwania do budowania kompetencji studentów. Analiza zmian w wybranej szkole niepublicznej
From the Survival to the Creation of Students' Competence. The Analysis of Changes in a Chosen Non-Public School
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1141, s. 286-295, bibliogr. 31 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Edukacja, System edukacji, Jakość kształcenia, Kształcenie dorosłych, Wykształcenie
Higher education, Education, Educational system, Quality education, Adult education, People's education
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest próba wskazania istotnych wyzwań stojących przed współczesną edukacją uniwersytecką. Badania oparto na przykładzie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

The aim of this article is the attempt to indicate crucial challenges for contemporary university education. Objects of analyses are instructions, formulated in Polish literature, about postulated changes in methods of students' education and changes occurring at the Academy of Business in Dąbrowa Górnicza. The article is concentrated on three kinds of challenges: relation: student - school, forms and content of teaching. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Abakanowicz R. (2005), Oczekiwania studentów w stosunku do nauczycieli akademickich w oparciu o wewnętrzną ewaluację, [w:] Edukacyjne obszary "głębokiej zmiany" w dialogu i perspektywie, red. A. Karpińska, TransHumana, Białystok.
 2. Bauman T. (2005), Studia magisterskie i licencjackie - komplementarność i zróżnicowanie, [w:] Edukacyjne obszary "głębokiej zmiany" w dialogu i perspektywie, red. A. Karpińska, TransHumana, Białystok.
 3. Błachnio A. (2002), Kształcenie wyższe - narzuconym czy intencjonalnie wytyczonym zadaniem w perspektywie przyszłości młodych dorosłych?, "Europejczycy", nr 4 (2).
 4. Borowik B., Borowik R. (2002), Technologie informatyczne a zmiany w procesie kształcenia szkoły wyższej, "Innowacje w Edukacji Akademickiej", nr 2, Łódź.
 5. Gonicka J., Nowakowska I. (2002), Internet a nauczanie, "Innowacje w Edukacji Akademickiej", nr 2, Łódź.
 6. Gutek G.L. (2003), Filozoficzne t ideologiczne podstawy edukacji, Gdańsk.
 7. Karwińska A., Karwiński M. (2005), Perspektywy doskonalenia dydaktyki. Dwa punkty widzenia, [w:] Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, red. T. Gołębiowski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska, materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 23 czerwca 2005 r. w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Warszawa.
 8. Konarska E. (1997), Wykorzystanie kejsów i innych metod aktywizujących w kształceniu ( na poziomie licencjata), [w:] Studia licencjackie dla potrzeb biznesu; dotychczasowe doświadczenia i dalsze perspektywy, red. J. Dietl, Z. Sapijaszek, Łódź.
 9. Kupisiewicz C. (2000), Dydaktyka ogólna, Graf Punkt, Warszawa.
 10. Lubina E. (2005), Metoda projektu w procesie dydaktycznym uczelni wyższej, [w:] Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, red. T. Gołębiowski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska, materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 23 czerwca 2005 r. w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 11. Łaguna M. (2004), Szkolenia, GWP, Gdańsk.
 12. Macioł S. (2003), Wymagania pracodawców wobec absolwentów studiów wyższych, [w:] Oczekiwania biznesu wobec wyższych studiach menedżerskich, red. J. Dietl, Z. Sapijaszek, Łódź.
 13. Matczak A. (2001), Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS, Podręcznik, Pracownia testów Psychologicznych FTP, Warszawa.
 14. Mosakowski R. (2002), Szkolnictwo wyższe w krajach Unii Europejskiej. Stan obecny i planowane reformy Gdańsk.
 15. Nalaskowski S. (1997), Metody nauczania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 16. Okoń W. (2003), Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa.
 17. Olszewski A. (2003), Pora na zespoły. Zmiana kompetencji wynikająca z przejścia na system zarządzania projektami, "Personel", nr 2.
 18. Pawłowski K. (2004), Społeczeństw wiedzy szansą dla Polski, Kraków.
 19. Polok G., Wachstiel K. (2005), Asystenckie Warsztaty Pedagogiczne jako element doskonalenia jakości procesu dydaktycznego w Akademii Ekonomicznej w Katowicach, [w:] Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, red. T. Gołębiowski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska, materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 23 czerwca 2005 r. w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Warszawa.
 20. Semków J. (2005), Szanse aktywności edukacyjnej w kształtowaniu człowieka kulturalnego; znaczenie nauczyciela - mentora w dyskursie interakcyjnym, [w:] Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, red. T. Gołębiowski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska, materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 23 czerwca 2005 r w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 21. Silberman M., Auerbach C. (2004), Metody aktywizujące w szkoleniach, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 22. Skłodowski H. (2002), Pomoc psychologiczna jako element doradztwa zawodowego w epoce globalizacji na przykładzie Polski, materiały konferencyjne - Światowy Kongres Poradnictwa Zawodowego pt. "Doradca - profesja, pasja, powołanie?", Warszawa.
 23. Spitzberg B.H., Cupach W.R. (2002), Interpersonal Skills, [w:] Handbook of Interpersonal Communication, red. H.L. Knapp, J.A. Daly, Thousand Oaks, Sage.
 24. Stasiak M.K. (2001), Koncepcja kształcenia podmiotowego wprowadzona w Wyższej Szkole Humanistycznej w Łodzi, [w:] Edukacja dla rozwoju innowacyjnego w Polsce, red. J. Szabłowski, Warszawa-Białystok.
 25. Szczepańska-Woszczyna K. (2003), Studia wyższe i absolwenci wyższych szkól ekonomicznych w opinii pracodawców, [w:] Oczekiwania biznesu wobec wyższych studiów menedżerskich, red. J. Dietl, Z. Sapijaszek, Łódź.
 26. Śliwińska K. (2005), Wizja szkoły wyższej. Kierunki rozwoju procesów dydaktycznych na tle postaw i aspiracji młodzieży akademickiej, [w:] Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, red. T. Gołębiowski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska, materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 23 czerwca 2005 r. w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Warszawa.
 27. Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, red. T. Gołębiowski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska, materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 23 czerwca 2005 r. w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Warszawa.
 28. Uniwersytet Ludowy - szkoła dla życia (2003), red. M. Byczkowski, T. Maliszewski, E. Przybylska, Wieżyca.
 29. Wcisło A., Wcisło R. (2002), Rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie dydaktyką na uczelni wyższej, [w:] Sektor prywatny w szkolnictwie wyższym w Polsce w warunkach integracji z Unia Europejską, red. J. Szabłowski, Kielce-Białystok.
 30. Wereda W. (2005), Metoda studium przypadku w dydaktyce nauk o zarządzaniu, [w:] Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, red. T. Gołębiowski, M. Dąbrowski, B. Mierzejewska, materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 23 czerwca 2005 r. w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 31. Wróblewska W. (2005), Autoedukacja studentów jako przedmiot badań dydaktyki szkoły wyższej, [w:] Edukacyjne obszary "głębokiej zmiany" w dialogu i perspektywie, Białystok. From the Survival to the Creation of Students' Competence. The Analysis of Changes in a Chosen Non-Public School
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu