BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Słodczyk Janusz, Szafranek Edyta
Title
Przekształcenia ludnościowe i gospodarcze na obszarze między aglomeracjami Wrocławia i Opola w latach 1994-2003
Demographic and Economic Transformations on the Area between Wroclaw and Opole Agglomerations between 1994 and 2003
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1143, s. 106-116, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Gospodarka - przestrzeń - rozwój
Keyword
Przemiany demograficzne, Rozwój gospodarczy regionów, Wielkie miasta
Demographic transformation, Economic development of regions, Great city
Note
summ.
Country
Wrocław, Katowice
Wroclaw, Katowice
Abstract
Procesy przekształceń ludnościowych i gospodarczych w układach regionalnych zależą zarówno od zróżnicowania wewnętrznych struktur funkcjonalno-przestrzennych regionu, jak również od uwarunkowań zewnętrznych. Artykuł zawiera identyfikację przekształceń ludnościowych i gospodarczych w paśmie między aglomeracjami Wrocławia i Katowic. Czynnikami warunkującymi te przeobrażenia było oddziaływanie wielkich aglomeracji: Wrocławia i Katowic oraz autostrady łączącej te miasta.

The processes of demographic and economic transformations in regional systems depend on disparities of internal functional and spatial structures as well as on external conditionality. The paper is an attempt to identify factors of demographic and economic transformations in Opolskie region. The transformation was caused mainly by interaction of Wroclaw and Katowice agglomerations and A4 highway. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, UMWO, Biuro Planowania Przestrzennego, Opole 2002, s. 194-195.
  2. Słodczyk J., Szafranek E., Przeobrażenia struktury społeczno-gospodarczej na obszarze między aglomeracją Wrocławia a Opolem, [w:] Obszary metropolitalne a rozwój regionalny i lokalny, red. K. Szołek, A. Zakrzewska-Półtorak, AE, Wrocław 2002, s. 71-82.
  3. Strategia rozwoju województwa opolskiego na lata 2000-2015, UMWO, Opole 1999.
  4. Winiarski B., Aglomeracje i obszary metropolitalne w Strategii Rozwoju Regionalnego, [w:] Rola aglomeracji miejskiej w rozwoju regionu, red. K. Szołek, AE, Wrocław 2001, s. 49-74.
  5. www.stowsama4.opole.pl.
  6. Zioło Z., Procesy i modele kształtowania krajowych układów regionalnych, [w:] Procesy i kierunki przemian gospodarczych i społecznych w Polsce w okresie transformacji, red. Z. Mikołajewicz, Opole 2004, s. 143-164.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu