BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marciniszyn Marcin
Title
Ulricha Becka koncepcja civil labour
The Civil Labor Concept of Ulrich Beck
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 5, s. 11-17, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Adaptacja społeczno-zawodowa, Aktywizacja bezrobotnych, Integracja społeczna, Polityka społeczna
Socially-professional adaptation, Unemployed activation, Social integration, Social policy
Abstract
W niniejszym artykule została przedstawiona koncepcja civil labour, sformułowana przez niemieckiego socjologa Ulricha Becka. Cel civil labour to stworzenie alternatywy płatnego zatrudnienia w postaci różnego rodzaju przedsięwzięć, które pozwalają pozostać aktywnym poza rynkiem pracy bez popadania w pułapkę bezrobocia. Beck dąży do stworzenia idei społeczeństwa post-zatrudnieniowego, w którym status jednostki nie jest określony w oparciu o wykonywaną pracę za wynagrodzeniem, ale na podstawie wkładu własnego jednostki w życie społeczności lokalnej. Owa aktywność jednostki w obrębie społeczności lokalnej daje szansę na uniknięcie stygmatyzowania bezrobociem. Pozwala na pełne uczestnictwo w życiu społecznym osobom pozbawionym w danym momencie możliwości wykonywania pracy zarobkowej. (abstrakt oryginalny)

This article presents the concept of civil labor as developed by the well-known German sociologist Urlich Beck. The objective behind civil labor is to create an alternative to paid employment in the form of various types of ventures that foster continued activity outside the labor market without falling into the pitfall of unemployment. Beck strove to create the idea of a post-employment society in which an individual's status is not defined on the basis of paid work being performed, but on the basis of the individual's own input into the life of the local community. Such individual activity within the local community provides the opportunity to evade the stigma of unemployment. It makes possible full participation in social life by a person momentarily deprived of paid employment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Beck U. (2000), The Brave New World of Work, Polity Press, Oxford.
  2. Borkowska S. (2003), Opotrzebie, korzyściach i słabościach programów praca — życie [w:] Borkowska S. (red.), Programy praca - życie a efektywność firm, IPiSS, Warszawa.
  3. Klikauer T. (2002), Relations Industrielles/Industrial Relations, Vol. 57, No. 4.
  4. Lockwood D. (1964), Social Integration and System Integration [w:] Zollschan G.K., Hirsh H.W, (eds.), Exploration in Social Change, Routledge, London.
  5. Morawski W. (2006), Szersze tło transformacji: demokracja i gospodarka w procesie globalizacji [w:] Kleer J., Kondratowicz A. (red.), Wkład transformacji do teorii ekonomii, CEDWU, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu