BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maciąg Agnieszka
Title
Diagnoza wartości pracownika w kształtowaniu kultury organizacji
Diagnosis of Employee Value in Molding Organizational Culture
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2007, nr 5, s. 115-125, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Kultura organizacji, Wartościowanie stanowisk pracy, Badanie kultury organizacyjnej
Corporate culture, Job evaluation, Organizational culture study
Note
Zawiera tabele: [1] Wartości człowieka a typologie kultur korporacyjnych, oraz wykresy: [1] Wyniki diagnozy wartości pracowników w organizacji, [2] Diagnoza optymalnego, preferowanego stylu kierowania w organizacji, [3] Diagnoza obecnego stylu kierowania w organizacji
Abstract
W artykule przedstawiono wybrane aspekty procesu kształtowania kultury organizacyjnej. Dokonano diagnozy wartości człowieka w miejscu pracy na podstawie przeprowadzonych badań ilościowych przy zastosowaniu wystandaryzowanego kwestionariusza - wartości w pracy odnoszących się do przyszłości wg. Hofstede'a. Zwrócono uwagę na rolę systemu wartości człowieka w poszczególnych typach kultur korporacyjnych. Przedstawiono również podstawowe informacje z zakresu zachowań i postaw ludzi w organizacjach. (abstrakt oryginalny)

The article presents selected aspects of the process of shaping organizational culture. What was conducted was a diagnosis of human value in the work place on the basis of quantitative studies applying a standard questionnaire, where value at work refers to the future as described by Hofstede. Attention is called to human value systems in specific types of corporate cultures. Also presented is basic information in human behavior and attitudes in the organization. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Brzozowski P.(1993), Polska wersja testu wartości Rokeacha i jej teoretyczne podstawy, „Przegląd Pedagogiczny", nr 2, Warszawa.
 2. Fullerton H.N. (1995), The 2005 Labor Force: Growing, But Slowly, „Monthly Labor Review", November.
 3. Hofstede G. (1980), Cultural Consequences, Sage, Beverly Hills.
 4. Kalin K. Muri P. (1998), Kierować sobą i innymi. Psychologia dla kadry kierowniczej, WPSzB, Kraków.
 5. Katz D., Kahn R.L. (1979), Społeczna psychologia organizacji, PWN, Warszawa.
 6. Kennedy A.A., Deal T.A. (1981), Corporate Cultures, Redding Mass, Addison Wesley.
 7. Kostera M. (2003), Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych, Warszawa.
 8. McClelland D. (1961), The achieving so cięty, D. Van Nostrand, Princeton, NY.
 9. Maslow A.H. (1954), Motivation and Personality, Harper&Row, New York.
 10. Maslyk-Musial A. (2001), Społeczeństwo i organizacje, UMCS, Lublin.
 11. Morgan G. (2002), Obrazy organizacji, PWN, Warszawa.
 12. Robbins S.P. (2001), Zasady zachowania w organizacji, Zysk i S-ka, Poznań.
 13. Schein E. (1985), Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco.
 14. Sikorski Cz. (1986), Sztuka kierowania - szkice o kulturze organizacyjnej, IWZZ, Warszawa.
 15. Skrzypek E., red. (2001), Metody i narzędzia doskonalenia zarządzania przedsiębiorstwem, UMCS, Lublin.
 16. Zarebska A. (2002), Zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu