BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czaja-Hliniak Irena
Title
Ustawowe regulacje ograniczające osiąganie świadczeń emerytalnych w pełnej wysokości
Legal Regulations Limiting Retirement Pensions in Full Amount
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2007, nr 8, s. 28-31
Keyword
Emerytury, Świadczenia emerytalno-rentowe, Regulacje prawne
Pensions, Pension benefits, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
W obecnie obowiązujących przepisach można wskazać sytuacje, w których nie ma możliwości uzyskania w pełni ustawowych uprawnień emerytalnych. Pierwsza z nich odnosi się do sposobu ustalania łącznego okresu zatrudnienia, a druga do sposobu ustalania 250-procentowego wskaźnika ograniczającego wysokość świadczenia emerytalnego. Ustawa z 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stanowi, że przy obliczaniu emerytury tzw. okresy składkowe i nieskładkowe ustala się z uwzględnieniem pełnych miesięcy, przy czym nie zostały bliżej określone zasady zaokrąglania dni. Literalna wykładnia art. 53 ustawy prowadzi do skrócenia faktycznego okresu zatrudnienia nawet o ponad miesiąc. Artykuł 15 ustawy określa z kolei górny wskaźnik wysokości podstawy wymiaru na poziomie 250%, a regulując sposób obliczenia wskaźnika posługuje się pojęciem stosunku kwoty podstawy wymiaru składek w okresie każdego roku do rocznej kwoty przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonej za dany rok kalendarzowy. Artykuł 19 ustawy z 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadza natomiast ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składki do kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Na skutek niezależnego ustalania w przepisach górnej wysokości podstawy wymiaru i kwoty rocznego przeciętnego wynagrodzenia w niektórych latach nie można było uzyskać ustawowego wskaźnika 250%. Autorka rozważa w tym kontekście konstytucyjność omawianych przepisów z uwagi na brak równości konstytucyjnej pomiędzy niektórymi osobami uprawnionymi do świadczeń emerytalno-rentowych. (abstrakt oryginalny)

In present regulations the situations, in which there is no possibility of acquiring the statutory retiring rights in whole, can be pointer. The first one concerns the way of determining the duration of employment, while the second one refers to the way of defining 250% index limiting the amount of pension. The act of 1998 on pensions says that while computing pensions, so called periods with and without contributions are determined taking into account full months, but the rules of rounding off the days have not been clearly established. The application of the literal interpretation of article 53 of the act leads to reducing the actual period of employment of even more than one month. Article 15 of the act of 1998 on pensions specifies the upper index of the base amount of assessment on the level of 250%. Regulating the way of computing the index it uses a concept of the ratio of the amount of the base of contribution assessment in the period of each year to the annual amount of the average salary announced for a given civil year. Article 19 of the act of 1998 on a social insurance system introduces a limitation of the annual base of contribution assessment in a given civil year to the sum corresponding to thirty predicted average month salaries. As a result of independent specification of the upper base amount of assessment (limit) to which contributions are paid and the amount of the average annual salary in regulations, in some years in was not possible to obtain the maximal statutory index of 250%. Accordingly, the entitled persons will not be able to obtain the average upper index of 250%. The compatibility of the mentioned regulations with the constitution should also be considered, as there is no constitutional equality between some entitled persons. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Z. Ofiarski, System finansowy ubezpieczeń społecznych (w:) Finanse publiczne i prawo finansowe, pod red. C. Kosikowskiego i E. Rutkowskiego, Warszawa 2003, s. 706 i n.
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu