BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ładysz Jerzy
Title
Bariery finansowania projektów realizowanych przez podmioty polskie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
Barriers of Financing the Projects Realized by Polish Units with Support of European Union Structural Funds
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1143, s. 229-235, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Gospodarka - przestrzeń - rozwój
Keyword
Pomoc regionalna UE, Fundusze strukturalne, Konkurencyjność gospodarki
EU regional aid, Structural funds, Economy competitiveness
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest analiza barier utrudniających finansowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przeznaczonych na politykę strukturalną. Bariery te wiążą się z osłabieniem konkurencyjności polskiej gospodarki względem gospodarek innych państw objętych wspólnotową polityką strukturalną. Autor podkreśla, że zmniejszenie oddziaływania oraz przezwyciężenie barier występujących podczas przeprowadzania projektów wspieranych z funduszy strukturalnych wymaga wsparcia ze strony polityki gospodarczej państwa.

The aim of research was the identification of barriers which make difficult financing and realization of projects co-financed by European Union structural funds. These barriers have negative influence on the competitiveness of Polish economy in relation to economies of other states embraced with common structural policy. Minimizing of influence or overcoming the barriers which appear at realization of projects supported from structural funds should be supported by the state's economic policy (similarly as in other member states of the EU). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dodatnie saldo rozliczeń Polska - UE, "Monitor Unii Europejskiej" 2005, nr 2.
  2. Kienzler I., Leksykon Unii Europejskiej, Świat Książki, Warszawa 2003.
  3. Niewiadomski Z., Prawne i instytucjonalne bariery realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych środkami Unii Europejskiej, ekspertyza wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS, serwis internetowy MGiP, 25.05.2005.
  4. Przewodnik po funduszach strukturalnych dla przedsiębiorców oraz instytucji wspierających firmy, red. J. Domańska, PARR, Gliwice 2004.
  5. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, DzU 2004 nr 116, poz. 1206.
  6. www.funduszestrukturalne.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu