BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grabowska Magdalena
Title
Zarządzanie płynnością grupy kapitałowej
Liquidity Management of Capital Group
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1159, s. 115-124, rys., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Zarządzanie finansami, Analiza finansowa, Płynność finansowa, Grupa kapitałowa
Financial management, Financial analysis, Financial liquidity, Capital group
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie wpływu procedur tworzenia sprawozdań finansowych dla grup kapitałowych na poziom wskaźników płynności finansowej oraz przedstawienie usługi cash pooling, dotyczącej wspólnego zarządzania płynnością. Zadaniem cash pooling jest zmniejszenie kosztów finansowych przez wyrównywanie dodatnich i ujemnych sald na rachunkach bankowych oddziałów tej samej spółki lub jednostek grupy kapitałowej. (fragment wstępu)

The globalization, becoming a worldwide process and most more quickly getting of almost all industries and economy sections, is possible thanks to the progressive concentration of capital. This appears in connections and mergers of economic subjects, leading to rise of great, national, and often supranational capital groups. In the face of such occurrence of the consolidation, observed also in Poland since 1990s, the essential meaning gathers the matter of the management with such composed subjects. The article concentrates on the aspect of the financial liquidity from the capital group point of view. A true success is not only to sell the commodity, but first of all to recover the cash termly of its pay, and then properly to bring it into cultivation. The article introduces the influence of rules of the accountancy, practical at the creation of consolidated finance statements for capital groups on their financial liquidity indicators. One turned also the attention to the efficiency of one of the tools offered by banks in the improvement of the financial liquidity of capital groups.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2002.
  2. Grabowska M., Ograniczenia w rozwoju nowoczesnych usług bankowych na przykładzie cash pooling, [w:] Współczesne problemy finansów, bankowości i ubezpieczeń w teorii i praktyce, red. K. Zna-niecka, AE, Katowice 2006.
  3. Grzywacz J., Bankowość elektroniczna w działalności przedsiębiorstwa, SGH, Warszawa 2004.
  4. Sasin W., Analiza płynności finansowej firmy, Interfart, Łódź 2001.
  5. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  6. Toborek-Mazur J., Kuchmacz J., Rachunkowość w zarządzaniu holdingiem, Zakamycze 2003.
  7. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (DzU 2000, nr 133, póz. 486).
  8. Wojciechowska U., Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarki, SGH, Warszawa 2001.
  9. www.bph.pl/pl/klienci_korporacyjni/rachunki_i_operacje/bankowosc_transakcyjna (luty 2006).
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu