BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Strahl Danuta
Title
Gospodarka oparta na wiedzy w regionach Polski na tle europejskiej przestrzeni regionalnej
Economy Based on Knowledge in Polish Regions at the Background of European Regional Space
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1161, s. 23-34, tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Keyword
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Rozwój regionalny, Typologia regionalna, Struktura gospodarki regionów, Statystyka regionalna
Knowledge-based economy, Regional development, Regional typology, Regional economic structure, Regional statistics
Note
summ., Zsfg.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Celem artykułu był pomiar i ocena gospodarki opartej na wiedzy (GOW) w regionach Polski, na tle europejskiej przestrzeni regionalnej na szczeblu NUTS 2. Spośród 25 mierników, które statystyka unijna proponuje do pomiaru innowacyjności na szczeblu krajowym i regionalnym, można uzyskać dane, w skali regionu typu NUTS 2, pięciu cech dla 240 regionów. Cechy te dobrze charakteryzują podstawowe obszary gospodarki opartej na wiedzy, co pozwoliło ocenić miejsce polskich regionów w europejskiej przestrzeni regionalnej.

The article presents research results regarding the European regional space with reference to knowledge based economy. The research analyzed five attributes illustrating economy based on knowledge in 240 regions representing NUTS 2 level. The attributes are as follows: X1 - share of working university graduates in the overall population number aged 26-64, X2 - share of population participating in continual education in the overall population number aged 26-64, X3 - number of patents per 1 million of labour force, X4- share of employees working in services based on knowledge, X5 - share of employees working in high- and midtech industry sectors. The classification of European regional space was carried out having distinguished six groups of regions presenting different levels of knowledge based economy development. The position of Polish regions was defined with reference to values of attributes describing knowledge based economy in the European regional space. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Cooke P., Bliskość, wiedza i powstawanie innowacji, Studia Regionalne i Lokalne, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW nr 2(24)72006, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 2. European Innovation Scoreboard: EU Regions 2002, European Trend Chart on Innovation, Technical Paper nr 3, European Commission, 2002.
 3. European Innovation Scoreboard 2005. Comparative Analysis of Innovation Performance, European Trend Chart on Innovation, European Commission, 2005.
 4. Florida R., Toward the Learning Region, "Futures" 1995, vol. 27.
 5. Gospodarka oparta na wiedzy - stan, diagnoza i wnioski dla Polski, Ekspertyza Instytutu Zarządzania Wiedzą w Krakowie, Warszawa-Kraków 2002.
 6. Heller J., Bogdański M., Naklady na badania i rozwój w Polsce na tle wybranych państw europejskich, Studia Regionalne i Lokalne Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW nr 4(22)72005, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 7. Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa 1993.
 8. Kozak M. W., System zarządzania europejską polityką regionalną w Polsce w pierwszym okresie po akcesji, Studia Regionalne i Lokalne Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW nr 2(24)72006, Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 9. Luszniewicz A., Słaby T., Statystyka stosowana, PWE, Warszawa 1998.
 10. Markowska M., Strahl D., Klasyfikacją europejskiej przestrzeni regionalnej ze względu na identyfikatory gospodarki opartej na wiedzy, referat wygłoszony na XV konferencji Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych, Wisła 20-22.09.2006.
 11. Markowska M., Strahl D., Poziom rozwoju gospodarki opartej na wiedzy (COW) jako podstawa klasyfikacji europejskiej przestrzeni regionalnej, Prace Naukowe UL -złożone do druku.
 12. Methodology Report on European Innovation Scoreboard 2005, European Trend Chart on Innovation, European Commission, 2005.
 13. Sen A., On Economiclinequality, wydanie rozszerzone, Oxford University Press, Oxford 1997.
 14. Strahl D., Propozycja konstrukcji miary syntetycznej,,, Przegląd Statystyczny" 1978, z. 2,
 15. Strahl D., Klasyfikacja regionów z medianą, Ekonometria l O, Zastosowania metod ilościowych, red. J. Dziechciarz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 950, AE, Wrocław 2002.
 16. Strahl D., Strukturalna miara rozwoju obiektów hierarchicznych, Ekonometria 16. Zastosowania metod ilościowych, red. J. Dziechciarz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr l 100, AE, Wrocław 2006.
 17. Strahl D., Wykorzystanie strukturalnej miary rozwoju oraz mierników European Innovation Scoreboard do pomiaru innowacyjności regionalnej, artykuł złożony do druku.
 18. Walesiak M., Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, AE, Wrocław 2002.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu