BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Polasik Michał, Wiśniewska Agnieszka
Title
Przyczyny i cele wykorzystania Internetu w dystrybucji usług bankowych
Reasons and Objectives of Internet Usage for Banking Services Distribution
Source
Marketing i Rynek, 2007, nr 4, s. 20-27
Keyword
Bankowość wirtualna, Usługi bankowe, Bankowość elektroniczna
Virtual banking, Banking services, E-banking
Abstract
Internet stał się bardzo ważnym i powszechnie wykorzystywanym kanałem dystrybucji usług bankowych. W artykule przedstawiono kompleksową analizę przyczyn i celów wykorzystania Internetu przez banki komercyjne w Polsce, w oparciu o wybrane wyniki prowadzonych przez autorów niezależnych badań. Zaprezentowano w nim czynniki determinujące wprowadzanie i dynamiczny rozwój bankowości internetowej w Polsce oraz potwierdzono oddziaływanie głównych barier. Wyniki wykazały, że zdecydowanie najważniejszą przyczyną korzystania z bankowości internetowej są uzyskiwane przez klientów wygoda i oszczędności czasu. Dopiero drugą pod względem ważności przyczyną są korzyści finansowe odnoszone przez klientów. Pomimo to wykorzystanie Internetu do dystrybucji usług nie jest postrzegane przez banki w kategoriach marketingu zindywidualizowanego i jest on traktowany głównie jako kanał do realizacji standardowych, masowych transakcji. Następnie poddano szczegółowej analizie cele strategiczne wykorzystywania Internetu przez banki. Umożliwiło to wyodrębnienie dwóch podejść do strategii wykorzystywania Internetu w dystrybucji usług bankowych. Pierwsze z tych podejście zorientowane jest przede wszystkim na rentowność procesów biznesowych i podnoszenie efektywności funkcjonowania banku, co związane jest z wykorzystaniem bankowości internetowej do redukcji kosztów. Natomiast drugie podejście zorientowane jest na zdobycie lub utrzymywanie pozycji konkurencyjnej. Na rynku polskim znaczna większość banków skłania się ku drugiemu podejściu do strategicznego wykorzystania Internetu.(abstrakt oryginalny)

The Internet becomes a very important and commonly used channel of banking services distribution. In the paper, on the basis of the chosen results of two independent survey researches conducted by the authors, a detailed analysis of the reasons and objectives of Internet usage by Polish commercial banks is presented. The factors determining implementation and dynamic growth of Internet banking in Poland are analyzed, as well as the main barriers. The results proved that the most important reasons of using Internet banking by the Polish customers are convenience and time-saving. Financial benefits are the second in importance reason. However, the Internet is still not perceived by banks as the instrument of individualized marketing and it is used mostly for performing standardized mass transactions. The strategic objectives of Internet banking implementation were analyzed. Two main approaches to the use of Internet in banking services distribution have been isolated. The first approach is oriented towards the profitability of business processes and effectiveness of bank's activity, which is combined with the usage of Internet for costs reduction. The second approach is oriented towards achieving or holding a strong competitive position. The most of banks in Poland prefer the second approach to strategic use of Internet in banking. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. E. Banks, E-finance. The Electronic Revolution, J. Willey & Sons, Baffins Lane Chichester, West Sussex 2001, s. 15
  2. M. Polasik, Bankowość elektroniczna. Istota — stan perspektywy, CeDeWu, Warszawa 2007
  3. M. Polasik, Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce — w świetle badań ankietowych,„Bank i Kredyt" 2005, nr 8.
  4. M. Polasik, A. Wiśniewska, Analiza stopnia dopasowania wybranych uslug sektora finansowego do możliwości sprzedaży w Internecie, Acta Universitatis Nicolai Copernici -- Ekonomia XXXV, Toruń 2005, s. 139-153.
  5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2003 r. w sprawie przelewów transgranicznych, DzU 2003, nr 163, póz. 1576.
  6. W. Streeter, Do Banks Have a Killer App?, „ABA Banking On-line Journal" 2003, http://www.ababj .com/tech_ecomm_ O100.html
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu