BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Woźniak Michał Gabriel (Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem)
Title
Efektywność i sprawiedliwość jako wyzwania porządku konkurencyjnego
Effectiveness and Justice as Challenges for the Competitive World
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 741, s. 5-24, bibliogr. 30 poz.
Keyword
Ekonomia stosowana, Kapitał społeczny, Przegląd literatury
Applied economics, Social capital, Literature review
Note
summ.
Abstract
Ukazano, że osiągnięcia teorii liberalnej ekonomi oraz jej wiele różnorodnych koncepcji badawczych w odniesieniu do roli państwa w gospodarce nie dostarcza satysfakcjonujących odpowiedzi odnośnie zmniejszenia konfliktu między ekonomią i sprawiedliwością, bez uszczerbku dla konwergencji ekonomicznej w krajach słabo rozwiniętych.

The author of this article shows that the achievements of liberal economic theories and their many original research ideas in regard to the role of the state in the economy do not furnish satisfactory answers when it comes to reducing the conflict between economy and justice without harming the economic convergence of underdeveloped countries in a globalised world. An important cause of this is the tendency of the proponents of the neoliberal economic ideology to disregard the multidimensional nature of human existence and to perceive the social, political and axiological spheres in terms of the market. The institutional dimension, in which the economy is necessarily located, gives rise to incentives that govern the productivity of applied technologies. Humanity is able to influence the structure of those institutions, thanks to which global capitalism can evolve towards reconciling productivity and justice to an ever-greater degree, provided that in the process of rational institutional change respect is accorded to the multidimensional nature of human existence, to autonomous institutions, and to justice understood as impartiality. To ensure coherence between economy and justice, it is not sufficient to pay heed to the neo-liberal rules of global capitalism and the state policies subordinate to it, or to rights protecting freedom of choice that serve to influence state policy in order to strengthen competition and bolster governments. In economics and socio-economic policy it is necessary to respect the Rawlsian principles of impartiality and social responsibility on which the socio-economic institutional order ouahl to be based. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Beck U. [2005], Władza i przeciwwładza w epoce globalnej. Nowa ekonomia polityki światowej, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 2. Boudrillard J. [2005], Smulakry i symulacje, Wyd. Sic!, Warszawa.
 3. Buchanan J.M. [1992], Finanse publiczne w warunkach demokracji, PWN, Warszawa
 4. Buchanan J.M., Tollison R.D., Tullock G. [1980], Toward a Theory of the Rent - Seeking, Texas A&M University Press, College Station.Tex.
 5. Buchanan J.M., G. Tullock [1962], The Calculas of Contest, University of Michigan Press. Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna (2005], pod red. S.M. Kota, A. Malawskiego, A. Wçgrzeckiego, Wyd. AE w Krakowie, Kraków.
 6. Downs A. [1957], An Economic Theory of Democracy, Harper & Row, New York.
 7. Dworkin R.M. [2000], Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality, Harvard University Press Cambridge (Massachusetts).
 8. Filek J. [1996], Ontologizacja odpowiedzialności:. Analityczne i historyczne wprowadzenie w problematykę, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków.
 9. Fukuyama F. [1997], Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN Warszawa-Wrocław.
 10. Hardin R. [2003], Trust in Government [w:] Trust and Governance, V. Braithwaite, M. Levi (red.) Russell Sage Fundation, New York.
 11. Hayek F. [1982], Droga do niewoli, Londyn.
 12. Horx M. [2002], Die acht Spährender Zukunft, Wien-München.
 13. Jonas H. [1996], Zasada odpowiedzialności, Wyd. Platon, Kraków.
 14. Kruger O.A. [1974], The Political Economy of the Rent-Seeking Society, „The American Economic Review", vol. 64.
 15. Kymlicka W. [2002], Braterstwo (w:] Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej, pod red, E. Godin i F. Petii, KiW, Warszawa.
 16. Le Grand .J., [2003], Motivation, Agency, and Public Policy: Of Knights and Knaves, Pawns and Queens, Oxford University Press, Oxford.
 17. Nord D. [1984], Three Approaches to the Study of Institutions [w:] Neoclassical Political Economy. The Analysis of Rent -Seeking and DUP Activities, D.C. Colander, Ballinger Pbl. Co.
 18. Nozick R. [1974], Anarchy, State and Utopia, Basic Books, New York.
 19. Raczyński M. [2003], Konkurencja, monopol a nierówności społeczne [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, pod redakcją M.G. Woźniaka, UR, Katedra Teorii Ekonomii, Rzeszów.
 20. Rawls J. [1994], Teoria sprawiedliwości, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 21. Sen A. [2000], Nierówności społeczne. Dalsze rozważania, Znak, Kraków.
 22. Stiglitz, J. E. [2000], Whither Reform? Ten Years of the Transition [w:] B. Pleskovic, J.E. Stiglitz (red.), Procedings of the Annual Bank Conference on Development Economics, 1999, Washington DC, World Bank.
 23. Stiglitz J.E. [2004a], Globalizacja, Wyd. Naukowe PWN.
 24. Stiglitz J.E. ]2004b], Informacja i zmiana paradygmatu w ekonomii, „Gospodarka Narodowa", nr 3-4.
 25. Thaler R.H. [2000], From Homo Economicus to Homo Sapiens, „Journal of Economic Perspectives", vol. 14, no. 1.
 26. Tischner J. [2000], Etyka solidarności, Znak, Kraków.
 27. Weigel G. [2005], Katedra i sześcian. Europa, Stany Zjednoczone i polityka bez Boga, Fronda, Warszawa.
 28. Williamson O.E. [1998], Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 29. Woźniak M.G. [2007], Jabłoński Ł., Kapitał społeczny w procesie wzrostu i konwergencji ekonomicznej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu