BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Markowicz Iwona, Miłaszewicz Danuta
Title
Analiza determinant bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce
Determinants' analysis of foreign direct investments (FDI) in Poland
Source
Wiadomości Statystyczne, 2007, nr 6, s. 24-33, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Inwestycje zagraniczne, Transfer pieniężny, Analiza szeregów czasowych
Foreign investment, Money transfer, Time-series analysis
Abstract
Przedmiotem artykułu są zagraniczne inwestycje bezpośrednie. Transfer obcego kapitału w postaci inwestycji zagranicznych stanowi ważną determinantę rozwojową gospodarki. Ze stosowanej strategii działania inwestorów zagranicznych (ukierunkowane na rynek wewnętrzny, poszukiwanie tańszych czynników produkcji, poprawę efektywności, długookresowe źródła przewagi) wynikają różne czynniki przyciągające obcy kapitał do danej gospodarki. W przypadku ich zmienności, analiza szeregów czasowych może dawać wyniki świadczące o tzw. regresji pozornej. Stopień integracji szeregu decyduje o zastosowaniu operatora różnicowania jednokrotnie bądź wielokrotnie. W artykule do ustalenia stopnia integracji wykorzystano test Dickeya-Fullera (test jednostkowego pierwiastka). Do zbadania zmiennych mających wpływ na zmianę strumienia inwestycji zagranicznych napływających do Polski, wykorzystano test przyczynowości Grangera. (abstrakt oryginalny)

The subject of this article is the foreign direct investments (FDI). The transfer of foreign capital in the form of foreign investments is an important determinant of economy development. Applied strategy of foreign investors results in different potential factors, which attracts foreign capital to the given economy. In case of their variability, the time--series analysis can bring results called seeming regression. The degree of time-series integration decides about single or multiple application of differentiation operator. In the article Duckey-Fuller's test was used in order to determine the degree of integration (test of single root). To study the variables influencing on FDI flow change coming to Poland, the Granger-causality test was used. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Budzowski K. (1999), Ekonomika handlu zagranicznego, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, Kraków
  2. Charemza W. W., Dcadman D. F. (1997), Nowa ekonometria, PWE, Warszawa
  3. Dunning J. H. (1998), Location and the Multinational Enterprise: A neglected Factor, "Journal of International Business Studies", vol. 29(1)
  4. Florczak W. (2005), Stopień integracji kluczowych zmiennych makroekonomicznych gospodarki Polski w świetle wybranych testów, "Wiadomości Statystyczne" nr 11
  5. Krugman P. R., Obstfcld M. (1993), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWN, Warszawa
  6. Kubiclas S., Markowski S., Jakson S. (1996), Atrakcyjność Polski dla zagranicznych inwestorów bezpośrednich po pięciu fatach transformacji [w:] Studia nad reformą gospodarczą. Aspekty instytucjonalne, red. Okólski M., Sztanderska U., PWN, Warszawa
  7. Majsterek M. (2005), Restrykcje w analizie kointegracyjnej, "Przegląd Statystyczny", zeszyt l
  8. Modzelewski K. (1997), Działalność i opodatkowanie przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce, CL. l i 11 "Monitor Podatkowy", nr 5 i 6
  9. Stefaniak P. (2000), Mniej inwestycji z zagranicy, "BOSS Informacje Ekonomiczne", nr 9
  10. The New Dictionary of Money & Finance (1992), The Macmillan Press Limited, London
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu