BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nawrot Wioletta
Title
Struktura finansowa przedsiębiorstw w Polsce na tle badań międzynarodowych
The Structure of Financing Polish Enterprises in the Context of International Research
Source
Gospodarka Narodowa, 2007, nr 7-8, s. 19-42, tabl., wykr., aneks, bibliogr. 36 poz.
Keyword
Polityka finansowa przedsiębiorstwa, Finansowanie przedsiębiorstwa, Badania statystyczne, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Enterprise financial policy, Financing enterprises, Statistical surveys, Systemic transformation
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu było zbadanie, czy doświadczenia funkcjonujących w Polsce (w latach 1992-2005) przedsiębiorstw w zakresie doboru źródeł finansowania ich działalności bieżącej i inwestycyjnej można odnieść do omówionych w artykule głównych teorii finansowania firm, jak również badań międzynarodowych. Otóż na pierwszy rzut oka, zwracając uwagę na strukturę finansowania firm oraz przyrost poszczególnych składników kapitałów przedsiębiorstw mogłoby się wydawać, iż teorie te znajdują potwierdzenie w przypadku polskich przedsiębiorstw. Otrzymane wyniki zbieżne są również z przedstawionymi w artykule wynikami badań przeprowadzonych na próbie kilkudziesięciu krajów świata. Niemniej jednak podjęta w artykule bardziej szczegółowa analiza omawianego zagadnienia prowadzi do wniosku, iż dobór przez działające w latach 90. XX w. przedsiębiorstwa określonych źródeł finansowania był w większym stopniu rezultatem specyficznych warunków funkcjonowania firm, będących z kolei konsekwencją zmian transformacyjnych w gospodarce. Istnieje prawdopodobieństwo, iż wspomniane teorie mogłyby znaleźć potwierdzenie w przypadku działających obecnie prywatnych przedsiębiorstw.

The author analyzes the structure of financing enterprises in Poland in 1992-2005. She looks at her findings through the lens of key business financing theories as well as data yielded by international research. In doing so, Nawrót aims to fill a gap in international research because most other researchers dealing with the subject focus on emerging markets in South America and Asia rather than Central and Eastern Europe. The paper features a research method based on a detailed analysis of individual sources of financing in the analyzed period, taking into account changes in enterprises' ownership structures as well as changes in the choice of sources of funds in the context of the overall changes in the economy. Nawrot's analyses reveal that changes in the structure of financing Polish enterprises - though consistent with international business financing theories and congruent with the results of analyses made for other emerging markets - largely stemmed from the specific conditions in which these companies operated in the analyzed period, following market-oriented reforms in the Polish economy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bień W., [2001], Rynek papierów wartościowych, Wyd. DIFIN, Warszawa.
 2. Demirguc-Kunt A., Maksimovic V, [1995], Stock Market Development and Firm Financing Choices, The World Bank, Working Paper.
 3. Domowitz I., Glen J., Madhavan A., [2000], International Evidence on Aggregate Corporate Financing Decisions. International Finance Corporation, The World Bank Working Paper.
 4. Donaldson G., [1961], Corporate Debt Capacity: A Study of Corporate Debt Policy and the Determination of Corporate Debt Capacity. Harvard Graduate School of Business Administration, Boston, Working Paper.
 5. Duliniec A., [1998], Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Eiteman D., Stonehill A., Moffett M., [1998], Multinational Business Finance, Addison-Wesley Publishing Company, New York.
 7. Fedorowicz Z., [1997], Finanse przedsiębiorstwa, Wyd. Poltext, Warszawa.
 8. Finanse przedsiębiorstwa, [2000], (red.) L. Szyszko, Wyd. PWE, Warszawa.
 9. Glen J., Pinto B., [1994], Debt or Equity? How Firms in Developing Countries Choose?, International Finance Corporation, "discussion paper", nr 22.
 10. Górzyński M., [2004], Pomoc publiczna a własność państwowa, [w:] Koszty spowolnienia prywatyzacji, (red.) B. Błaszczyk, "Zeszyty BRE-CASE" nr 70.
 11. Harris M., Raviv A" [1991], The Theory of Capital Structure, "The Journal of Finance", Vol. XLVI, nr 1.
 12. Ickiewicz I., [1996], Pozyskiwanie i struktura kapitału a długookresowe cele przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 13. Ickiewicz J., [1996], Strategia finansowania przedsiębiorstwa, Wyd. Poltext, Warszawa.
 14. Jensen M., Meckling W, [1976], Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics", nr 3.
 15. Jerzemowska M., [1999], Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Johnson H., [2000], Koszt kapitału, Wyd. K.E. Liber, Warszawa.
 17. Koszty spowolnienia prywatyzacji, [2004], (red.) B. Błaszczyk, "Zeszyty BRE-CASE" nr 70.
 18. Krzyżkiewicz Z., [1997], Podręcznik do nauki bankowości, Wyd. Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
 19. Kwiatkowski R, [1998], Project finance -metoda finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, "Bank i Kredyt", nr 1-2.
 20. Machała R., [21.11.1996], Zarządzanie finansami firmy - praktyka i teoria dla dyrektora finansowego, Nowa Europa.
 21. Marzec A., [1999], Wpływ procesów transformacji na efektywność ekonomiczną przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 22. Modigliani F., Miller M., [1958], The Cost of Capital, Corporate Finance, and the Theory of Investment, "American Economic Review", Vol. 48, nr 3.
 23. Modigliani F., Miller M., [1963], Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction, "American Economic Review", Vol. 53, nr 3.
 24. Mourgues N., [1996], Capitaux propres et Quasi-Fonds propres, Wydawnictwo Economica, Paris.
 25. Myers S., [1984], The Capital Structure Puzzle, "The Journal of Finance", Vol. XXXIX, nr 3.
 26. Nasiłowski M., [1995], Transformacja systemowa w Polsce, Wyd. Key Text, Warszawa.
 27. Ostaszewski J., [2000], Źródła pozyskiwania kapitału przez spółkę akcyjną, Wyd. DIFIN, Warszawa.
 28. Pastor L., Stambaugh R., [1999], Cost of Equity Capital and Model Mispricing, "The Journal of Finance", Vol. LIV, nr 1.
 29. Pazio W, [1994], Jak gospodarować finansami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 30. Polityka gospodarcza okresu transformacji, [1995], (red.) M. Dąbrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 31. Przedsiębiorstwa w procesie transformacji, [1997], (red.) J. Mujżel, Wyd. Poltext, Warszawa.
 32. Rajan R., Zingales L., [1995], What Do We Know about Capital Structure? Some Evidence from International Data, "The Journal of Finance", Vol. L, nr 5.
 33. Sierpińska M., Jachna T, [1996], Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 34. Singh A., Hamid J., [1991], Corporate Financial Structures in Developing Countries. International Finance Corporation, The World Bank Technical Paper, nr 1.
 35. Szczepankowski P., [1999], Finanse przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 36. Titman S., Wessels R., [1988], The Determinants of Capital Structure Choice, "The Journal of Finance", Vol. XLIII, nr 1.
Cited by
Show
ISSN
0867-0005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu