BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietruszka-Ortyl Anna (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Studium instrumentów wartościowania kapitału intelektualnego organizacji
The Study of Intellectual Capitals Measurement Tools
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1141, s. 651-660, bibliogr. 16 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja
Keyword
Zmiany organizacyjne, Zarządzanie zmianami, Kapitał przedsiębiorstwa, Wartość przedsiębiorstwa, Kapitał intelektualny, Rating
Organisational change, Change management, Business capital, Enterprise value, Intellectual capital, Rating
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono istotę kapitału intelektualnego we współczesnym przedsiębiorstwie. Omówiono płaszczyzny wartościowania tego kapitału, szacowanie jego ogólnego poziomu, modele diagnozy oraz szczegółowo scharakteryzowano IC Rating jako wybrany model tej diagnozy.

In the article the survey about different instruments of intellectual capital measurement is done. These tools are presented according to the convention - instruments that measure company's intellectual capital general level, tools that deals with the level of different elements of intellectual capital and the models of firm's intellectual capita diagnosis as the specific tools that are used by concrete organizations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Cascio W.F. (2001), Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Oficyna Ekonomiczna - Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 2. Dobija D. (2003), Pomiar i sprawozdawczość kapitulu intelektualnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa.
 3. Dudycz T. (2005), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 4. Fazlagič A. (2004), Pomiar kapitału intelektualnego w instytucie badawczym, [w:] Success 2004. Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy, red. E. Skrzypek, Materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 26-28 XI 2004, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin.
 5. Hofman-Bang P., Martin H, (2005), 1C Rating na tle innych metod oceny kapitału intelektualnego, "E-mentor", październik.
 6. Jarugowa A., Fijałkowska J. (2002), Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk.
 7. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A. (2002), Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody, Difin, Warszawa.
 8. Pietruszka-Ortyl A. (2002), Wybrane modele oceny kapitału intelektualnego organizacji, [w:] Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku, red. M. Jerzemowska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Słupsku, Słupsk.
 9. Seetharaman A., Hadi Helmi Bin Zaini Soorìa, Saravanan A.S. (2002), Intellectual Capital Accounting and Reporting in the Knowledge Economy, "Journal of Intellectual Capital", vol. 3, nr 2.
 10. Shaikh J.M. (2004), Measuring and Reporting of Intellectual Capital Performance Analysis, "The Journal of American Academy of Business", Cambridge, March.
 11. Skyrme D., Amidon D. (1998), New Measures of Success, "Journal of Business Strategy", vol. 19, nr 1.
 12. Sopińska A., Wachowiak P. (2005a), Dodatkowe kryteria pomiaru kapitálu intelektualnego przedsiębiorstw w wybranych sektorach, [w:] Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, red. P. Wachowiak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 13. Sopińska A., Wachowiak P. (2005b), Podstawowy model pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, [w:] Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, red. P. Wachowiak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 14. Sopińska A., Wachowiak P. (2004), Pomiar kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie a uwarunkowania sektorowe. Metodyka pomiaru, [w:] Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania, red. R. Borowiecki, M. Kwieciński, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
 15. Sopińska A., Wachowiak P. (2003), Istota kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa - model pomiaru, [w:] Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona (wybrane problemy teorii i praktyki), red. R. Borowiecki, M. Kwieciński, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków.
 16. Urbanek G. (2006), Kapitał intelektualny, [w:] Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, red. M. Panfil, A. Szablewski, Poltext, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu