BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sierak Jacek
Title
Rozmiary i zróżnicowanie potrzeb inwestycyjnych gmin w Polsce
The Range and Diversity of Investment Needs of Local Authorities (gmina) in Poland
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2003, z. 32, s. 49-66, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Gmina, Gospodarka komunalna, Infrastruktura komunalna, Infrastruktura techniczna, Inwestycje
District, Public utilities, Municipal infrastructure, Technical infrastructure, Investment
Abstract
W artykule przedstawiono główne kierunki inwestycji infrastrukturalnych gmin, do których należą: wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków i gospodarka odpadami stałymi. Podjęto próbę określenia rozmiarów i ekonomicznych uwarunkowań terytorialnego zróżnicowania potrzeb inwestycyjnych gmin, a także oszacowania wysokości nakładów inwestycyjnych niezbędnych do likwidacji istniejącej luki infrastrukturalnej w jej wymiarze ilościowym i jakościowym.

The article presents types of investments which local authorities (gmina) allocate with infrastructure, including municipal water and sewage systems, sewage treatment plants and solid waste management. An attempt was made to determine the extent and economic conditions of territorial diversification of needs for local investment. Then, the investment input was assessed in terms of the amounts necessary to eliminate, or at least to narrow the existing infrastructure gap in its quantitative as well as qualitative dimensions. (JW)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu