BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kurek Helena (Wydział Zarządzania), Zielińska Helena (Wydział Zarządzania)
Title
Dowodowa funkcja rachunkowości
The Evidence Function of Accounting
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 735, s. 57-67, bibliogr. 44 poz.
Keyword
Informacyjna funkcja rachunkowości, Rachunkowość finansowa, Ewidencja księgowa, Przegląd literatury, Postępowanie dowodowe
Information function of accounting, Financial accounting, Accounting records, Literature review, Evidence proceeding
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowano bazę informacyjną oraz omówiono cele i zadania dowodowej funkcji rachunkowości. Przedstawiono klasyfikację i formy nośników informacji dowodowej funkcji rachunkowości.

The evidence function of accounting plays a significant role in the operations of every modern business. The main tasks of this function include preparing, entering, collecting, and filing accounting evidence. This article provides a detailed discussion of each task of the evidence function of accounting. In addition, the authors describe the information database of this function. The article is based on a review of both economic and legal literature. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Bień W. [2004], Bieżąca informacja o wynikach i sytuacji finansowej spółki kapitałowej, „Rachunkowość", nr 11.
 2. Biuletyn VAT [2004], INFOR, sierpień.
 3. Dziuba-Burczyk A. [2003]. Podstawy rachunkowości w świetle międzynarodowych standardów, KSW im. A.F. Modrzewskiego, Kraków.
 4. Gierusz B. [2002], Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, Oddk, Gdańsk.
 5. Gmytrasiewicz M., Karmańska A. [2002], Rachunkowość finansowa, Difin. Warszawa.
 6. Hass-Symotiuk M. [2003],Prawidłowa dokumentacja księgowa, czyli „porządek w papierach ", „Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji i Organizacji Non-Profit", nr 3.
 7. Hołda A., Pociecha J. [2004], Rewizja finansowa. Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 8. Jankowska K., Baliński K. [2004], Rachunkowość bankowa, Difin, Warszawa.
 9. Kędziora H. [2004a], Nota księgowa jako dokument księgowy, „Serwis Finansowo-Księgowy", nr 39 (493).
 10. Kędziora H. [2004b], Obowiązek dekretowania dokumentów księgowych, „Serwis Finansowo-Księgowy", nr 41 (495).
 11. Klimas M. [2000], Podręczna encyklopedia rachunkowości. Poltext, Warszawa 2000.
 12. Koc S. [2004], Aporty wnoszone do spółek kapitałowych - Kodeks spółek handlowych, podatki, księgowość, „Rachunkowość", nr 5.
 13. Kolaczyk Z. [1997], Rachunkowość finansowa. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1997.
 14. Komentarz do ustawy o rachunkowości [2003], T. Cebrowska, K. Czubakowska, W. Goś, M. Hass-Symotiuk, T. Kiziukiewicz i inni, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 15. Korczyn A. [2003], Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne z uwzględnieniem zasad i metod klasvfikacji, ewidencji, amortyzacji, inwentaryzacji, dokumentacji. Sigma, Skierniewice.
 16. Krynicki J., Trzemżalski J. [2002], Inwentaryzacja - ujęcie księgowe i podatkowe, Buchalter. Szczecin.
 17. Krzywda D. [1999], Rachunkowość finansowa. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 18. Kuczyńska-Cesarz A. [2003], Rachunkowość, Difin, Warszawa.
 19. Kurek H.. Zielińska H. [2006], Kontrolna funkcja rachunkowości. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków, nr 691.
 20. Kwasiborski A. [1998], Kryteria oceny poprawności działania podsystemów rachunkowości informatycznej, „Rachunkowość", nr 5.
 21. Leksykon finansów [2001], red. J. Głuchowski, PWE, Warszawa.
 22. Lenart S. [2003], Jak prawidłowo dokumentować wydatki, „Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji i Organizacji Non-Profit", nr 2.
 23. Małkowska D. [2004], Środki trwale, wartości niematerialne i prawne. Ujęcie podatkowe i rachunkowe, Oddk. Gdańsk.
 24. Micherda B. [2004], Współczesna rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności jednostki gospodarczej. Wydawnictwo AE w Krakowie. Kraków.
 25. Olchowicz I. [2002], Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa.
 26. Pałka M. [2001], Zakładowy plan kont od 2002 r. z komentarzem. Ekspert, Wrocław.
 27. Rachunkowość. Zasady prowadzenia po nowelizacji ustawy o rachunkowości [2001], red. T. Kiziukiewicz. Ekspert, Wrocław.
 28. Rachunkowość finansowa [1995], red. Z. Luty. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. Warszawa.
 29. Rogala E. [2003]. VAT 2003. Vademecum podatniku, Difin, Warszawa.
 30. Rozporządzenie Ministra Kultury z 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, Dz.U. 2002, nr 167. poz. 1375.
 31. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów, Dz.U. 1998, nr 149, poz. 982, z późn. zm.
 32. Rozporządzenie Ministra Gospodarki. Pracy i Polityki Społecznej z 6 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów, Dz.U. 2003. nr 150, poz. 1457.
 33. Selwa Z. [2002], Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Wydawnictwa Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 34. Sobolewska M. [2003], Przewodnik po dokumentach finansowo-księgowych, „Serwis Finansowo-Księgowy". Dodatek specjalny, nr 51.
 35. Szałkowska-Kozyra K. [2003], Instrukcje obiegu dokumentów i kontroli wewnętrznej w działalności gospodarczej według obowiązujących przepisów, BOB, Legionowo.
 36. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Tekst jednolity, Dz.U. 2002, nr 76, poz. 694 z późn. zm.
 37. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Dz.U. 1997, nr 137, poz. 926, ost. zm. Dz.U. 2004, nr 173, poz. 1808.
 38. Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. 1998, nr 137, poz. 887 z późn. zm.
 39. Winiarska K. [2000], Rachunkowość skomputeryzowana. Zeszyty Metodyczne Rachunkowości, Gorzów, nr 17 (41).
 40. Winiarska K. [2001], Komputeryzacja prac księgowych [w:] Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych, red. B. Micherda, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 41. Winiarska K., Wołoszyn A.J. [2004], Rachunkowość budżetowa. Dom Wydawniczy ABC. Warszawa.
 42. Wójtowicz W. [2003], Faktury VAT w 2003 r., Difin, Warszawa.
 43. Zagadnienia rachunkowości finansowej [2002], red. W. Gabrusewicz i Z. Kołaczyk, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, COSZ. Warszawa.
 44. Ziętowska I. [2003],Zakładowy Plan Kont - podstawowy element dokumentacji, „Rachunkowość Stowarzyszeń, Fundacji i Organizacji Non-Profit", nr 2.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu