BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kurek Bartosz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Jednostka skali ilorazowej w rachunkowości kosztów pracy
The Quotient Scale Unit in Labour Cost Accounting
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 735, s. 69-82, bibliogr. 35 poz.
Keyword
Rachunkowość finansowa, Pomiar i wycena w rachunkowości, Koszty pracy, Przegląd literatury, Warunek sine qua non
Financial accounting, Measurement and valuation in accounting, Labour costs, Literature review, Sine qua non condition
Note
summ.
Abstract
Przedstawiając rachunkowość jako teorię pomiaru, uwzględniono skale pomiarowe: nominalną, porządkową, interwałową i ilorazową. Omówiono również teoretyczne podstawy rachunkowości kosztów pracy przy pomocy modelu trzech T-owych kont umożliwiających ewidencyjne ujęcie rozrachunków.

From the earliest times accounting has been inextricably linked to accountability relationships. The sine qua non of conducting proper accounting is the measurement of the receipt and expenditure of funds. Objective measurement is only possible through the application of a hard and quotient-based measurement scale. This article discusses, inter alia, the essence of measurement and measurement scales, and proposes using the labour unit as a quotient scale unit in labour cost accounting. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Burzym E. [1980], Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa.
 2. Byszewski W. [1912], Krótki rys historyczny rachunkowości (buchalterji), Gebethner i Wolf. Warszawa.
 3. Dobija D. [2004], Accounting for Costs of Risk [w:] General Accounting Theory: Towards Balancing the Society, eds M. Dobija, S. Martin, Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, Warszawa.
 4. Dobija M. [2002], Monetary Unit — The Theory of Value [w:] Monetary Unit Stability in Holistic Approach, ed. M. Dobija, Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, Warszawa.
 5. Dobija M. [2003a], The Theory of Account Unit and Accounting for Labour [w:] General Accounting Theory: in statu nascendi. ed. M. Dobija, AE w Krakowie, Kraków.
 6. Dobija M. [2003b], Wage, Money and Accounting: Theoretical Relationships. Argumenta Oeconomica Cracoviensia, nr 2, Cracow University of Economics Publisher, Kraków.
 7. Dobija M. [2004], Koncepcja pieniądza w starożytnej rachunkowości. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków, nr 619.
 8. Godfrey J., Hodgson A., Holmes S. [2002], Accounting Theory, 4th ed., John Wiley & Sons. Australia.
 9. Governmental Accounting Standards Board [1987], „Concepts Statement". May. No 1.
 10. Ijiri Y. [1975]. Theory of Accounting Measurement. American Accounting Association. Florida.
 11. Iwasiewicz A. [1999], Zarządzanie jakością, PWN, Warszawa-Kraków.
 12. Juruga A. [2002], Systemy regulacji rachunkowości a międzynarodowa harmonizacja i standaryzacja [w:] Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, red. A. Jaruga, C.H. Beck, Warszawa.
 13. Kula W. [1986], Measures and Men, Princeton University Press. Princeton.
 14. Kurek B. [2005], Rachunkowość jako kreatywna silą kulturotwórcza. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 24 (80). Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Rada Naukowa, Warszawa.
 15. Łukasiewicz J. [1912], O twórczości w nauce [w:] Łukasiewicz J. [1961], Z zagadnień logiki i filozofii. Pisma wybrane, PWN, Warszawa.
 16. Martin S. [2004], Accountability and Interperiod Equity Concepts [w:] Polityka gospodarcza i finansowa państw w procesie akcesji z Unią Europejską, Materiały konferencyjne. WSEiA. Kielce.
 17. Mattessich R. [ 1964], Accounting and Analytical Methods. Measurement and Projection of Income and Wealth in the Micro- and Macro-Economy, Richard D. Irwin. Homewood.
 18. Mattessich R. [ 1994]. Accounting as a Cultural Force: Past. Present and Future. "European Accounting Review", vol. 3. nr 2.
 19. Mattessich R. [2004], Reality and Representation in Accounting [w:] General Accounting Theory: Towards Balancing the Society, eds M. Dobija, S Martin, Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, Warszawa.
 20. Meigs R.F., Meigs W.B. [1995]. Financial Accounting. McGraw-Hill, New York.
 21. Microsoft Encarta Reference Library [2004], Microsoft Corporation.
 22. Osborne D.E., Gaebler T. [1992], Reinventing Government, Addison Wesley, Reading.
 23. Polanyi K.. Arsenberg K.. Person H. [1957], Trade and Market in the Early Empires. The Free Press, New York.
 24. Rachunkowość finansowa [1995], red. Z. Luty, FRRwP, Warszawa.
 25. Schmandt-Besserat D. [1996], How Writing Came About. The University of Texas Press, Austin, Texas.
 26. Smith A. [1976]. The Wealth of Nations, University of Chicago, Chicago.
 27. A Statement of Basic Accounting Theory [1960], American Accounting Association, Evanston, Illinois.
 28. Stevens S.S. [1946], On the Theory of Scales of Measurement. "Science", vol. 103, nr 2684.
 29. Stevens S.S. [1951], Mathematics, Measurement and Psychophysics [w:] Handbook of Experimental Psychology, ed. S.S. Stevens, New York.
 30. Struve W. [1969], Some New Data on the Organisation of Labour and on Social Structure in Sumer During the Reign of the Ill rd Dynasty of Ur [w:] Ancient Mesopotamia, Nauka, Moskwa.
 31. Sunder S. [2002], Knowing What Others Know: Common Knowledge, Accounting and Capital Markets, "Accounting Horizons", vol. 16, nr 4.
 32. Sunder S. [2003], Accounting: Labour, Capital and Product Market [w:] General Accounting Theory in statu nascendi, ed. M. Dobija, Cracow University of Economics, Kraków.
 33. Sunder S. [2004], Contract Theory and Strategic Management: Balancing Expectations and Actions [w:] General Accounting Theory: Towards Balancing the Society, eds M. Dobija, S. Martin, Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, Warszawa.
 34. Surdykowska S.T. [1999], Rachunkowość międzynarodowa, Zakamycze. Kraków.
 35. Torgerson W. [1958], Theory and Methods of Scaling, John Wiley, New York.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu