BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Osikowicz Marcin (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Wymogi stawiane mikroprzedsiębiorcom w związku z dotacjami z funduszy strukturalnych : na przykładzie działania 3.4: "Mikroprzedsiębiorstwa" w ramach Zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego
Requirements for Micro-enterprises Seeking Grant Financing from Structural Funds : Based on the Example of Measure 3.4 "Micro-enterprises" under the Integrated Regional Operational Programme
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 735, s. 155-173, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Fundusze strukturalne, Finansowanie przedsiębiorczości, Dotacje
Structural funds, Entrepreneurship financing, Grants
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Omówiono wymogi, głównie informacyjne stawiane mikroprzedsiębiorcom zarówno na etapie składania wniosku o dotację jak i po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego.

Before Poland's accession to the European Union, enterprises could apply for grants through the Polish Agency for Enterprise Development from the state budget and from PHARE. Currently, co-financing also comes from structural funds. In this article, the author presents the requirements placed on micro-enterprises when seeking grant financing from structural funds, as well as the obligations resulting from contracts on co-financing projects. This problem is presented based on the example of Measure 3.4. "Micro-enterprises" under the 1ROP. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Instrukcja wypełnianiu sprawozdania - realizacji projektu sporządzanego w ramach zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego 2004-2006, www.zporr.wrotamalopolski.pl
 2. Juruga A., Jaruga-Baranowska M [2001]. Dostosowanie międzynarodowych standardów rachunkowości do możliwości i potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw, „Rachunkowość", nr 10.
 3. Organizacja rachunkowości [1999], red. nauk. M. Dobija. Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 4. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, www.parp.gov.pl
 5. Portal funduszy strukturalnych, www.zporr.gov.pl
 6. Ramowe wytyczne dla beneficjentów i instytucji wdrażających ubiegających się o wsparcie w ramach ZPORR 2004-2006 [2004], Priorytet 3: Rozwój lokalny. Działanie 4: Mikroprzedsiębiorstwa, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa.
 7. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2004 z dnia 10 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w sprawie kwalifikowania wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1145/2003, Dz.U. 1999, nr 161 z późn. zm.
 8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielenia pomocy na wspieranie inwestycji i doradztwa w przedsiębiorstwach, Dz.U. 2004. nr 267, poz. 2652.
 9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia uzupełnienia Zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju regionalnego 2004-2006, Dz.U. 2004, nr 200, poz. 2051.
 10. Serwis informacyjny Ministerstwa Gospodarki dotyczący funduszy, www.funduszestrukturalne.gov.pl
 11. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Dz.U. 2002, nr 76, poz. 694 z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Dz.U. 2004, nr 173. poz. 1807 z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. 2004, nr 19, poz. 177 z późn. zm.
 14. Wsparcie przedsiębiorczości realizowane przez Departament Gospodarki i Infrastruktury. www .przedsiębiorcy .info
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu