BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baścik Kazimierz (Wydział Zarządzania)
Title
Przesłanki integracji układów agrarno-rynkowych Polski i Unii Europejskiej
The Integration of Polish and EU Agricultural Market Structures
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 605, s. 25-41, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Rynek rolny, Polityka rolna, Wspólna Polityka Rolna, Agenda 2000, Specjalny Program Akcesyjny na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
Agricultural markets, Agricultural policy, Common Agricultural Policy (CAP), Agenda 2000, Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (SAPARD)
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Autor zaprezentował rozważania dotyczące uwarunkowań integracji polskiego rolnictwa i rynku rolnego z rolnictwem państw Unii Europejskiej. Przeprowadził analizę pozycji przetargowej polskich produktów rolnych na rynkach branżowych UE, oraz przedstawił ocenę możliwości poprawy pozycji przetargowej Polski w zakresie rolnictwa i wyżywienia w negocjacjach przedakcesyjnych.

This article discusses the many factors bearing on the integration of Polish agriculture with that of the European Union (EU), and analyses the relevant agrarian market structures in the context of the strategic functions of agriculture and food production in modern societies. This strategic function was achieved by the EU via large-scale intervention and took the form of the Common Agricultural policy. This gave EU food products competitive advantage over their Polish counterparts. The article's central concern is to consider the competitive position of polish agriculture, and Polish agricultural products, with respect to the agricultural and food production potential of particular EU countries, and to assess the potential for improving Poland's negotiating position on agriculture and food production in the pre-accession process. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Baścik K., Problemy konkurencyjności polskich produktów rolnych i żywnościowych w świetle integracji z Unią Europejską, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Kraków 2001, nr 558.
 2. Białasiewicz M., Polska żywność musi być bezpieczna, "Boss-Rolnictwo" 2000, nr 42.
 3. Gulbicka B., Wyżywienie polskiego społeczeństwa w ostatniej dekadzie XX wieku, IERiGŻ, Warszawa 2000.
 4. Jasiński L., Analiza integracji, Zigguart, Warszawa 1998.
 5. Jasiński L., Integracja regionalna w warunkach globalizacji gospodarki światowej, WWSE, Warszawa 2000.
 6. Jasiński L., Reforma Unii Europejskiej, Zigguart, Warszawa 1998.
 7. Kisiel M., Skutki przyjęcia unijnych regulacji rynku zbóż dla polskiego przemysłu zbożowego, Biuletyn ARR 1999, nr 11.
 8. Maszek M., Przyszły budżet dla członków drugiej kategorii, "Boss-Rolnictwo" 2000, nr 12.
 9. Michna W., Wybrane problemy bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2000, nr 4-5.
 10. Niektóre problemy ogrodnictwa a integracja Polski z Unią Europejską, J. Świetlik, J. Mierwiński, G. Stępka, T. Smoleński, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 1997.
 11. Seremak-Bulge J., Smoleński Z., Urban R., Mity i rzeczywistość, "Boss-Rolnictwo" 1999, nr 4.
 12. Stańko S., Organizacja rynków rolnych w Unii Europejskiej, "Boss-Rolnictwo" 2000, nr 9.
 13. Stańko S., Tendencje w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi w latach 1989- 2000, "Boss-Rolnictwo" 2001, nr 8.
 14. Stańko S., Przychodzień M., Porównanie systemu interwencji na rynku mięsa wieprzowego w Polsce i Unii Europejskiej, Biuletyn ARR 1999, nr 9.
 15. Stańko S., Przychodzień M., Porównanie systemu interwencji na rynku mięsa wołowego w Polsce i Unii Europejskiej, Biuletyn ARR 1999, nr 9.
 16. Skorygowany program restrukturyzacji mleczarstwa w Polsce, Krajowe Porozumienie Spółdzielni Mleczarskich, Warszawa 1998, maszynopis.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu