BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sanetra Walerian
Title
Wykładnia przepisów układu zbiorowego pracy - problem ciągle aktualny
Interpretation of Rules of Collective Agreement - Still a Problem of Current Interest
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2007, nr 9, s. 2-10
Keyword
Układ zbiorowy pracy, Prawo pracy, Regulacje prawne
Union agreement, Labour law, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Układy zbiorowe pracy stanowią szczególnie istotny instrument prawny, stanowiący o swoistości prawa pracy jako odrębnej gałęzi prawa. Jako akty normatywne prawa pracy, podlegają one wykładni tak jak inne źródła prawa. Wykładnia ta wykazuje wszakże pewne cechy szczególne, które są konsekwencją, a jednocześnie potwierdzeniem swoistości układów zbiorowych pracy jako instytucji prawa pracy. Specyfika interpretacji przepisów układowych uwidacznia się w związku z powierzeniem zadania wyjaśniania ich treści stronom układu zbiorowego pracy. Łączy się ona również z wykluczeniem, a co najmniej z istotnym ograniczeniem roli Trybunału Konstytucyjnego w badaniu zgodności układów zbiorowych pracy z nadrzędnymi aktami normatywnymi, a także z zasadą uzależniającą wejście w życie układu zbiorowego pracy od jego rejestracji przez właściwy organ. (abstrakt oryginalny)

Collective labor agreements are legal instruments of particular importence contributing to perception of labor law as a separate branch of law. As normative acts of labor law, they are subject to interpretation as other sources of law. Nevertheless, the interpretation shows certain characteristic features both resulting from and acknowledging peculiarity of collective labor agreements as an institution of labor law. Specificity of interpretation of rules of collective labor agreements becomes visible in connection with entrusting the parties to collective labor agreements with the task of explaining their contents. It also relates to excluding, or at least severe restricting, the role of the Constitutional Tribunal in examining conformity of collective labor agreements with superior normative acts as well as with the principle making enforcement of collective labor agreements dependent on its registration by a competent authority. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. W Sanetra, Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP w orzecznictwie Sądu Najwyższego (w:) Bezpośrednie stosowanie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, pod red. K. Działochy, Warszawa 2005, s. 57 i n.
  2. W Sanetra, Kilka uwago uzasadnieniach orzeczeń sądowych, "Przegląd Sądowy" 2002, nr 9, s. 58.
  3. M. Skąpski, Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej. Kraków 2006, s. 254-255.
  4. M. Zubik, Trybunał Konstytucyjny a układy zbiorowe pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2005, nr 3, s. 7.
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu