BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Węziak Dorota
Title
Wielopoziomowe modelowanie regresyjne w analizie danych
Multilevel regressive modelling in data analysis
Source
Wiadomości Statystyczne, 2007, nr 9, s. 1-12, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Analiza danych statystycznych, Analiza statystyczna, Analiza regresji
Statistical data analysis, Statistical analysis, Regression analysis
Abstract
Artykuł przedstawia przykład zastosowania wielopoziomowego liniowego modelowania regresyjnego do analizy współzależności cech statystycznych. Metoda ta może być stosowana w badaniach społecznych, w których zbierane dane często charakteryzuje struktura hierarchiczna. Wynika to m.in. ze stosowanego schematu doboru próby — zespołowy lub/i warstwowy — w którym za jednostkę obserwacji przyjmuje się np. gospodarstwo domowe, zaś faktycznie pytania zadaje się jego członkom. Opracowanie zawiera opis metody oraz przykład jej praktycznego zastosowania — wskazuje na przewagę modelowania wielopoziomowego w stosunku do podejścia klasycznego w przypadku danych o strukturze hierarchicznej. (abstrakt oryginalny)

The article presents the example of multilevel linear regressive modelling for statistical characteristics correlation analysis. This method can be used in social surveys, in which collected data are characterized by the hierarchical structure. This is the result of, among other things, applied sampling scheme - clustered or/and stratified - in which as an observation unit for ex. household was taken but in fact questions are asked to their members. The paper contains the description of the method and the example of it's practical application - it shows the advantage of multilevel modelling in relation to classical approach in case of hierarchical data structure. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Cochran William G. (1953), Sampling techniques, John Wiley and Sons, New York
  2. Czapiński J., Panck T. (red.) (2006), Diagnoza Społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków, http://www.diagnoza.com/filcs/diagnoza2005/raport diagnoza2005_110106.pdf
  3. Hox J. (2002), Multilevel Analysis. Techniques and Applications. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, London
  4. Hox J., Maas C. J. M. (2004), The influence of violations of assumption on multilevel parameter estimates and their standard errors, "Compiitational Statistics & Data Analysis", No. 46
  5. Hox J., Maas C. J. M. (2005), Multilevel Analysis, Encyclopaedia of Social Measurement, Volume 2, Elsvier
  6. Kish L. (1965), Survey Sampling, John Wiley & Sons, Inc., New York
  7. Kish L., Frankcl M. R. (1974), Inference from Complex Samples, "Journal of Royal Statistical Society, Scries B (Methodological)", Vol. 36, No. 1
  8. Kreft 1., dc Lecuw J. (1998), Introducing multilevel modeling, Sage Publications, London
  9. Muthen B. (1997), Latent variable modeling with longitudinal and multilevel data, [w:] A. Raftcry (red.), Sociological Methodology
  10. Snijders T. A. B., Boskcr R. J. (1999), Multilevel Analysis. An introduction to basic and advanced multilevel modeling. Sage Publications, London
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu