BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Otto Marta
Title
Modele ochrony pracowników przed molestowaniem seksualnym w wybranych krajach
Models of Protection of Employees Against Sexual Harassment
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2007, nr 10, s. 10-15
Keyword
Molestowanie seksualne, Przemoc, Konflikty pracownicze, Prawa pracownika, Regulacje prawne
Sexual harassment, Abuse, Employees conflicts, Employee rights, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Molestowanie seksualne począwszy od lat siedemdziesiątych XX wieku było przedmiotem różnego rodzaju regulacji prawnych, od prawnokarnych, przez antydyskryminacyjne na cywilnoprawnych kończąc. Ponad 30-letni okres występowania pojęcia molestowania seksualnego na gruncie prawnym doprowadził do wykształcenia się światowego standardu ochrony pracowników przed omawianym zjawiskiem. Wielopłaszczyznowość (złożoność) molestowania, jego specyfika uwydatniły zarazem konieczność posługiwania się w walce z nim różnorodnymi metodami. Obecnie efektywną ochronę przed molestowaniem seksualnym zapewnia wdrożenie trzech kompatybilnych względem siebie modeli - sądowego, pozasądowego i wewnątrzzakładowego. Powszechnie przy tym uznaje się pierwszy z nich jako ultima ratio. Kluczową rolę w walce z omawianym zjawiskiem, jego monitorowanie powierza się natomiast pozasądowym organizacjom oraz pracodawcom. (abstrakt oryginalny)

Beginning from 1970s, sexual harassment has been a subject of various regulations, ranging from criminal law, anti-discrimination law, to civil law. Over 30 year period of occurrence on legal field the notion of sexual harassment has led to development of world standard of protection of the employees against the discussed phenomenon. At the same time the multidimensional nature (complexity) of harassment, its uniqueness emphasized the necessity of application of varied methods to ultimately eliminate it. Currently the effective protection against sexual harassment is guaranteed by implementation of 3 compatible with each other models - judicial, extra - judicial( legal) and internal (workplace level). First of them is universally recognized as ultima ratio. The key role in combating the discussed phenomenon, its monitoring, is entrusted to extra-legal organizations and employers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Action against sexual harassment at work in Asia and the Pacific (Technical Report for discussion at the ILO/Japan Rcgional Tripartite Seminar on Action against Sexual Harassment at Work in Asia and the Pacific Penang, Malaysia, 24 October 2001, s. VII.
 2. D. Cann, Sexual harassment at work: National and international responses, "Conditions of Work and Employment Series" 2005, No. 2 r, s. 18.
 3. N. Haspels, Z. Mohamed Kasim, C. Thomas C. and D. McCann, Action against sexual harassment at work in Asia and the Pacific, 2001.
 4. J. Hodges, Sexual harassment in employment. Recent judical and arbitral trends, "International Labour Review" 135(5), s. 499-533.
 5. A. Kuiper, Sexual intimidation in workplace, Rotterdam, Ingeborg Luitwieler 2002.
 6. C.A. MacKinnon, Sexual harassment of working women. A case of sex discrimination, New Haven 1979, s. 250.
 7. A. Reinhart Sexual harassment:. Addressing sexual harassment in the workplace -A management information booklet, ILO, Geneva, 1999.
 8. Sexual Harassment and Violence Against Women: Develpoments in Federal Law.
 9. General Guidance EOC 2005 r. http://www .eoc.org.uk
 10. J. Tsen-Ta Lee, Workplace sexual harassment in Singapore: the legal challenge, "Singapore Academy of Law Journal" 1999, nr 11, s.31.
 11. K.S. Zippel, The politics of sexual harassment. A comparative study of the USA, EU and Germany, Cambridge University Press 2006, s. 17-21.
 12. http://hreoc.gov.au/sex_discrimination/ sh_workplace/media/factssheets
 13. http://library. uncg. edu/depts/ does/ us/harassment.asp#United
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu