BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ptaszyńska Barbara
Title
Polityka monetarna a wzrost gospodarczy
Monetary policy versus economic growth
Source
Wiadomości Statystyczne, 2007, nr 10, s. 23-33, przyp. 10 poz.
Keyword
Wspólna Polityka Monetarna, Wzrost gospodarczy, Polityka pieniężna
Common Monetary Policy, Economic growth, Monetary policy
Abstract
Celem artykułu jest pokazanie wpływu prowadzonej przez NBP polityki monetarnej na gospodarkę, a szczególnie na jej wzrost. Polityka ta, jest jednym z elementów kształtujących rozmiary globalnego popytu. Polityka monetarna prowadzona przez bank centralny w Polsce, w okresie transformacji, miała nastawienie restrykcyjne — wpłynęła na ograniczenie działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw oraz ekspansji kredytowej banków poprzez: wysokie stopy procentowe, kanał kredytowy i majątkowy oraz kształtowanie kursu walutowego. Przyczyną restrykcyjnej polityki pieniężnej była rozluźniona polityka budżetowa, powodująca deficyt finansów publicznych i narastanie długu publicznego. Praktykowana w Polsce polityka „trudnego pieniądza” spowodowała, że osiągnięcie makroekonomicznej stabilizacji było bardzo kosztowne. Efektem było niższe, od potencjalnego, tempo wzrostu PKB. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article was presenting how the monetary policy conducting by National Bank of Poland is influencing on the economy, but especially on it's growth. This policy is one of the elements shaping the size of global demand. The monetary policy conducted by central bank of Poland in the transformation period had a restrictive attitude - and had influence on limitation of enterprises investment activity and banks' credits expansion through: high interest rates, credit and property channel and exchange rate forming. The reason of the restrictive monetary policy was the policy of budget loosen, what caused public finances deficit and public debt escalation. Practicing the "hard money" policy caused huge costs increase of macroeconomical stabilization. It caused the effect of lower than potential economic growth rate. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Balsewicz M. (2004), Kanal kredytów bankowych w Polsce i czynniki neutralizujące jego oddziaływanie, w: (red.) Marchewka-Bartkowiak K., Pieniądz i rynek, AE, Poznań
  2. Gospodarka Polski. Prognozy i opinie (2006), Raport nr 8, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa
  3. Józefowska M. (2004), Polityka banków komercyjnych w odniesieniu do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003, NBP, Warszawa
  4. Kokoszczyński R. (2002), Czynniki strukturalne we współczesnych teoriach mechanizmów transmisji polityki pieniężnej, referat na XXII Konferencję Naukową NBP, Reformy strukturalne a polityka pieniężna
  5. Kokoszyński R. (1999), Mechanizm transmisji impulsów monetarnych polityki pieniężnej, "Materiały i Studia" nr 91, NBP, Warszawa
  6. Kokoszyński R., Łyziak T., Pawłowska M., Przystupa I., Wróbel E. (2002), Mechanizm transmisji polityki pieniężnej - współczesne ramy teoretyczne, nowe wyniki empiryczne dla Polski, NBP, Warszawa
  7. Marchewka- Bartkowiak K. (2004), (red.) Pieniądz i rynek, AE, Poznań
  8. Osiński J., Wyczański P., Tymoczko D., Gręt A. (2004), (red.) Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003, NBP, Warszawa
  9. Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B. (2003), System finansowy w Polsce, PWN, Warszawa
  10. Rubrycka-Dcttlaff A. (2002), Polityka stóp procentowych NBP i jej implikacje makroekonomiczne w latach 1999-2004, NBP, Warszawa
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu