BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Seweryn Renata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Atrakcyjność turystyczna obszaru jako kategoria ekonomiczna. Istota, struktura i metody pomiaru
Tourist Attractiveness of a Region as an Economic Category. Essence, Structure and Methods of Measuring It
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2002, nr 612, s. 61-76, bibliogr. 38 poz.
Keyword
Atrakcyjność regionu, Turystyka, Turystyczne atrakcje, Oferta turystyczna, Marketing turystyczny, Metody pomiarowe, Analiza piśmiennictwa ekonomicznego
Regions attractiveness, Tourism, Tourist attraction, Touring offer, Tourism marketing, Measuring methods, Economic literature analysis
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu podjęto próbę wyjaśnienia pojęcia atrakcyjności turystycznej obszaru. Omówiono także metody jej pomiaru: skalowanie wielowymiarowe (MDS), pomiar wieloczynnikowy, i analizę czynnikową.

The aim of the paper is an attempt to define what the tourist attractiveness of a region is, among others by referring to the interpretations of that concept used in other areas of knowledge. In addition, in the paper the structure of attractiveness and its effect on the tourist offer regarding a given region are given and a method for measuring the attraciveness - the mathematical construction called the Synthetic Measure of Tourist Attractiveness (SMAT) of a given region is proposed.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Badania marketingowe. Metody i oprogramowanie komputerowe, J. Bazarnik, T. Grabiński, E. Kąciak, S. Mynarski, A. Sagan, Fogra, Kraków 1992.
 2. Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczny, pod red. S. Mynarskiego, PWN, Warszawa 1992.
 3. Davidson R., Turystyka, PAPT, Warszawa 1996.
 4. Dembowska Z., Zasady ujęcia systemowego i modele matematyczne w miejscowym planowaniu przestrzennym, IKS, PAN, Warszawa 1976.
 5. Pabiańska K., Rokita J., Planowanie rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1986.
 6. Foryś J., Modele ciążenia jako metoda wyznaczania obszarów działalności handlowej, AE w Krakowie, Kraków 1976, maszynopis.
 7. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 1996.
 8. Gaworecki W.W., Turystyka, PWE, Warszawa 1994.
 9. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1997.
 10. Hadrian P., Wykorzystanie metody portfolio do projektowania strategii działania na rynku globalnym [w:] Współczesne problemy marketingu międzynarodowego, Materiały I Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, AE w Krakowie, Kraków 1998.
 11. Hofer C.W., Schendel D., Strategy Formulation: Analytical Concepts, West Publ., St. Paul, Minn., 1978.
 12. Huff D.L., Defining and Estimating a Trading Area, "Journal of Marketing" 1964, nr 28.
 13. Isard W., Tung T.H., Some Concepts for the Analysis of Spatial Organisation, "Papers and Proceedings of the Regional Science Association" 1963, nr 11.
 14. Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, PWE, Warszawa 1995.
 15. Kevin R.A., Mahajan V., Varadarajan P.R., Contemporary Perspectives on Strategic Planning, Allyn & Bacon, Boston 1990.
 16. Klaassen L.H., Paelinck J.H.P., Wagenaar S., Systemy przestrzenne, PWN. Warszawa 1982.
 17. Koch R., Strategia. Jak opracować i wprowadzić w życie najskuteczniejszą strategię. Przewodnik, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 18. Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994.
 19. Kramer T., Podstawy marketingu, PWE, Warszawa 1998.
 20. Kruczek Z., Sacha S., Geografia atrakcji turystycznych Polski, Oficyna Wydawnicza "Ostoja", Kraków 1995.
 21. Kukula K., Próba waloryzacji województw ze względu na zagospodarowanie turystyczne oraz środowisko naturalne, Folia Turistica, AWF, Kraków 1993, nr 4.
 22. Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 1998.
 23. McCarthy E.J., Brogowicz A.A., Essentials of Marketing, Homewood, Illinois 1982.
 24. Mynarski S., Badania rynkowe i marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem [w:] Kierunki rozwoju zarządzania marketingowego w Polsce, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, AE w Krakowie., Kraków 1999.
 25. Neidell L.A., Strategic Marketing Management, Penn Well Books, Tulsa 1983.
 26. Nowakowska A., Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ruchu tury styczne go w układach przestrzennych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, Kraków 1989, nr 88.
 27. Podstawy marketingu, pod red. J. Altkorna, Instytut Marketingu, Kraków 1995.
 28. Porter M.E., Competitive Strategy, Free Press, New York 1985.
 29. Przybyszewska-Gudelis R., Grabiszewski M., Iwicki S., Problematyka waloryzacji i zagospodarowania turystycznego miejscowości krajoznawczych w Polsce, IT, Warszawa 1979.
 30. Rogalewski O., Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa 1974.
 31. Seweryn R., Determinanty rozwoju turystyki międzynarodowej, Folia Turistica, AWF, Kraków 2000, nr 9.
 32. Stanley T., Sewall M., Image Inputs to a Probabilistic Model Predicting Retail Potential, "Journal of Marketing" 1976, nr 40.
 33. Szromnik A., Handel - konsument - przestrzeń, Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa 1990.
 34. Szromnik A., Inwestycje zagraniczne w miastach i regionach - główne korzyści i uwarunkowania [w:] Współczesne problemy marketingu międzynarodowego, Materiały I Sympozjum Marketingu Międzynarodowego, AE w Krakowie, Kraków 1998.
 35. Thompson A.A., Strickland A.J., Strategic Management. Concepts and Cases, Irwin, Homewood, Boston 1987.
 36. Warszyńska J., Jackowski A., Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1978.
 37. Wilson A.G., Urban and Regional Models in Geography and Planing, John Wiley, London 1974.
 38. Wykłady ze statystyki, pod red. K. Zająca, AE w Krakowie, Kraków 1985.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu