BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korenik Dorota
Title
Ryzyko w sektorze finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem finansów samorządowych - kwestie wybrane
Risk of the Public Sector Especially Local Self-governmental Sector- Selected Questions
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, nr 1148, s. 40-51, bibliogr. 18 poz.
Issue title
Finanse publiczne w warunkach akcesji do Unii Europejskiej
Keyword
Ryzyko, Finanse publiczne, Samorząd terytorialny, Zarządzanie ryzykiem
Risk, Public finance, Local government, Risk management
Note
summ.
Abstract
Artykuł stanowi próbę syntetycznego przedstawienia rodzajów ryzyka, jakie mogą występować w sektorze finansów publicznych. Wskazano na charakter oraz czynniki wywołujące ryzyko, zwłaszcza ryzyko finansowe, w jednostkach sektora finansów publicznych.

This article presents kinds of risk connected with functioning public sector and risk's deciding factors. Especially the problems apply to Polish local self-governmental sector. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ahn M.J., Fallon W.D., Strategie Risk Management: How Global Corporaties Manage Financial Risk for Competitive Advantage, Chapman & Hall, London 1991.
 2. Berezowska E., Zarządzanie ryzykiem finansowym przez samorząd województwa, [w:] Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Zeszyty Naukowe nr 401, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 3. Egli H., Grundformen der Wirtschaftskriminalitaet, Fallanalyse aus der Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland, Ruprecht-Karls-Universitaet, Heidelberg 1985.
 4. Filipiak B., Niewęgłowska M., Kompleksowy program ubezpieczenia odpowiedzialności gminy szansą na łagodzenie skutków ryzyka w działalności samorządu, [w:] Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Zeszyty Naukowe nr 401, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 5. Gołębiowski S., System finansowy w Polsce, PWN, Warszawa 2003.
 6. Gorzelak G., Jałowiecki B., Konkurencyjność regionów, "Studia Regionalne i Lokalne" 2000 nr l.
 7. Hepworth N.P., Finance of Local Government, George Allen and Univin, London 1970.
 8. Jagoda J., Odpowiedzialność odszkodowawcza jednostek samorządu terytorialnego według kodeksu postępowania administracyjnego i przepisów o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Śląskie Wydawnictwo Naukowe, Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach, Tychy 2003.
 9. Kaczmarek T.T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem - ujęcie interdyscyplinarne, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2005.
 10. Kosek-Wojnar M., Problem niewypłacalności jednostek samorządu terytorialnego - ryzyko bankructwa ?[w:] Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, Zeszyty Naukowe nr 401, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 11. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2000.
 12. Rybarski R., Nauka skarbowości, Warszawa 1935.
 13. Rynard T.W., Insurance and Risk Management for State and Local Governments, Matthew Bender & Co., Inc, Lexis Nexis 1991.
 14. Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2006-2008, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2005.
 15. Tarczyński W., Mojszewicz M., Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001.
 16. Wich U., Tendencje globalizacji w polskiej przestrzeni, [w:] Nauki ekonomiczne wobec problemów współczesnej gospodarki, red. J. Węcławski, UMCS, Lublin 2005.
 17. Willet A.H., The Economic of Risk Insurance, Filadelfia 1951. [18] Zagrożenie korupcją, NIK, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu