BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Seredocha Izabela
Title
Działania marketingowe podstawą sukcesu uczelni
Marketing Actions as the Basis of Higher School's Success
Source
Marketing i Rynek, 2007, nr 2, s. 28-35
Keyword
Strategia marketingowa, Szkolnictwo wyższe, Marketing
Marketing strategy, Higher education, Marketing
Abstract
O pozycji uczelni na rynku edukacyjnym decyduje wiele czynników. Uczelnie niepaństwowe, zajmujące czołowe miejsca w rankingach, potrafią uzyskać efekt synergetyczny, wiążąc poszczególne elementy marketingu-mix w spójną całość. Przeprowadzona analiza działań marketingowych uczelni i analiza rynku edukacyjnego pozwalają stwierdzić, iż nasycenie rynku uczelniami oraz odczuwalna już groźba niżu demograficznego rodzą konieczność konkurowania przede wszystkim jakością kształcenia, z którą w ścisłym związku pozostaje jakość zespołu akademickiego i aspiracje edukacyjne oraz potencjał intelektualny studentów, ale też atrakcyjność oferowanych kierunków, ich dystrybucja i materialne warunki świadczenia usługi, wysokość czesnego, ustalana w danym obszarze geograficznym. Rankingowi liderzy dostrzegli te zależności znacznie wcześniej i zdołali je przekuć w marketingowy sukces. Sukces ten podtrzymywany jest m.in. poprzez szybkie i właściwe reagowanie na zachodzące w obszarze edukacji zmiany. Jego warunkiem jest też właściwa korelacja poszczególnych instrumentów marketingowych i umiejętne wykorzystanie zachodzących między nimi zależności. (abstrakt oryginalny)

There are a lot of factors which determine the position of the higher school on educational market. The non-state higher schools which are the leaders in ranking are able to obtain the synergetic effect by binding the specific elements of market-mix in a coherent whole. The analysis of market operations of higher schools and the analysis of educational market have shown that the market saturation of higher schools and the threat of already existing demographic low create the necessity for competing for the quality of education together with the quality of academic staff, educational aspirations, intellectual students' potential, the attractiveness of specializations offered, their distribution, the wages offered to academic teachers and school fee in particular geographic region. The ranking leaders have perceived these dependences considerably earlier to make success. They have achieved the goal by the appropriate and immediate response to the changes in educational field . The success has been conditioned by the adequate correlation of market instruments and making the most of dependences occurred. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Z. Drążek, B. Niemczynowicz, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2003, s. 170-179
  2. Marketing Strategies and Organization Structures for Service Firms, In: J.H. Donnelly, W.R. George, Marketing of Services, AMA Chicago 1981
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu