BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietruszka-Ortyl Anna (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Przyczynek do teorii tworzenia aliansów strategicznych przedsiębiorstw
A Contribution to the Theory of Strategic Alliances between Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 2007, nr 747, s. 83-100, bibliogr. 21 poz.
Keyword
Alianse strategiczne, Teoria kosztów transakcyjnych, Metoda łańcucha wartości M. Portera, Teoria gier
Strategic alliances, Transaction cost theory, Porter's Value Chain, Game theory
Note
summ.
Abstract
Dokonano przeglądu teorii tłumaczących przesłanki tworzenia aliansów strategicznych . Zaprezentowano założenia teorii kosztów transakcyjnych i teorii strategicznych aliansów w opozycji do założeń proponowanych przez O. E. Williamsona. Następnie zacytowano pracę szkoły M. E. Portera oraz dokonano przeglądu teorii gier i w tym kontekście rozważono zasadność tworzenia wewnątrz-organizacyjnych porozumień.

In this article, the author reviews theories that attempt to explain the premises for the creation of strategic alliances. Starting from transaction cost theory, the author categorises the remaining concepts into two trends - economic and research-theoretical. In the main section of this work, the author presents the assumptions of transaction cost theory and strategic alliance theory against the background of O.E. Williamson's proposal. Next, she cites the work of M.E. Porter's school and reviews game theory and in this context examines the validity of forming inter-organisational agreements.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arrow K.J., Essays in the Theory of Risk-Bearing, Markham, Chicago 1969.
 2. Cygler J., Alianse strategiczne. Difin, Warszawa 2002.
 3. Cygler J., Alianse strategiczne w ujęciu teorii kosztów transakcyjnych, „Przegląd Organizacji” 2000, nr 1.
 4. Dietrich M., Transaction Cost Economics and Beyond. Towards a New Economics of the Firm, Routledge, London-New York 1994.
 5. Dougherty J.E., Pfaltzgraff R.L., Contenting Theories of International Relations. A Comprehensive Survey, Harper&Row, New York 1981.
 6. Dyer J.H., Effective Interfirm Collaboration: How Firms Minimize Transaction Costs and Maximize Transaction Value, „Strategic Management Journal” 1997, nr 18/7.
 7. Gierszewska G., Zarządzanie strategiczne. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 8. Hennart J-F., A Transaction Costs Theory of Equity Joint Ventures, „Strategic Management Journal” 1988, nr 9/4.
 9. Kale P., Dyer J.H.. Singh H., Alliance Capability, Stock Market Response, and Long- Term Alliance Success: The Role of the Alliance Function, „Strategic Management Journal” 2002, nr 23/8.
 10. Nielsen R.P., Cooperative Strategy, „Strategic Management Journal" 1988, nr 9/5.
 11. Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1996.
 12. Romanowska M., Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1997.
 13. Simon H.A., Administrative Behavior, The Macmillan, New York 1961.
 14. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 15. Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warsz awa 1995.
 16. Sulejewicz A., Partnerstwo strategiczne: modelowanie współpracy przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1997.
 17. [17| Sulejewicz A., Współpraca konkurencyjna przedsiębiorstw w świetle teorii gier. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1994.
 18. Tubielewicz A., Zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym, WNT, Warszawa 2004.
 19. Weres L., Teoria gier w amerykańskiej nauce o stosunkach międzynarodowych, Instytut Zachodni, Poznań 1983.
 20. Williamson O.E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, PWN, Warszawa 1998.
 21. Zorska A., Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, PWN, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu