BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zygadło Jerzy
Title
Zakaz dyskryminacji w stosunkach pracy w ujęciu przepisów wspólnotowych i krajowych
The Prohibition of Discrimination in the Labour Law on the Strength of the National and Community Legislation
Source
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały (20), 2005, nr 78, s. 53-60, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Kodeks pracy, Stosunek pracy, Prawo międzynarodowe, Dyrektywy WE, Godność człowieka, Ochrona pracy
Labour Code, Legal employment relation, International law, EC directives, Human dignity, Work protection
Note
summ.
Abstract
"Prawo wspólnotowe rosnąca wagę przywiązuje do eliminacji wszelkiej dyskryminacji i popierania równości między mężczyznami i kobietami." Przedstawiono zakaz dyskryminacji w prawie wspólnotowym i omówiono europeizację polskiego prawa pracy.

The Community law sets great store by elimination of any discrimination and support of the gender equality. The system of Community law points out to necessity of combating the discrimination in view of sex, race, ethnicity, religion, age, disability, sexuality and some other questions bounded up with accessibility to employment, self-employment, guidance, training and all conditions of employment, work, salary, promotion and dismissal. Poland adjusted his legislation in the field of labour law even before his entrance to the European Union. The regulation of some problems could be defined in legislation and practice of Member States. The very important question is the precedence of Community law. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. BORUTA I., Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu - nowa regulacja prawna, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Nr 2/2, 2004.
  2. CIEŚLIŃSKI A., Wspólnotowe prawo gospodarcze, C.H. Beck, Warszawa 2003. s. 42-48.
  3. CZAPLIŃSKI W., OSTRIHANSKY R., SAGANEK P., WYROZUMSKA A.. Prawo Wspólnot Europejskich. Orzecznictwo. W. Czapliński, R. Ostrihansky P. Saganek, A. Wyrozumska (red.). Scholar, Warszawa 2005, s. 35-39.
  4. FLOREK L., Europejskie prawo pracy, LexisNexis, Warszawa 2005, s. 54-56.
  5. HERDEGEN M., Prawo europejskie, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 62-65.
  6. Orzecznictwo ETS 0/2004, s. 4.
  7. SANETRA W.. Europeizacja polskiego prawa pracy, W. Santra (red.). Scholar i IPiSS, Warszawa 2004, s. 9.
  8. SUPERSON-POLOWIEC B., Wszystko o mobbingu i dyskryminacji. Serwis Prawno-Pracowniczy 16/2004. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. (Tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Nicei), Dz. Urz. WE C 325 z 24 grudnia 2002 r., s. 33.
Cited by
Show
ISSN
0324-9468
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu