BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borkowski Tomasz
Title
Sprzedawca też płaci
Source
Gazeta Bankowa, 2008, nr 2, s. 46-47
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Pożyczki, Warunki pracy
Human Resources Management (HRM), Loans, Working condition
Company
Provident, Profireal
,
Abstract
Opi­sy­wa­li­śmy nie­daw­no na ła­mach „Ga­ze­ty Ban­ko­wej” przy­pa­dek pra­cow­ni­ków jed­nej ze spół­ek, któ­ra wpro­wa­dza­jąc we­dług an­giel­skie­go wzor­ca ty­go­dnio­wy sys­tem spłat za­dłu­że­nia, wy­twa­rza w klien­cie at­mos­fe­rę osa­cze­nia. Sys­tem ty­go­dnio­wy nie ma w Pol­sce więk­sze­go uza­sad­nie­nia – w prze­ci­wień­stwie do Wiel­kiej Bry­ta­nii, gdzie wy­pła­ta wy­na­gro­dzeń rów­nież na­stę­pu­je co ty­dzień, w na­szym kra­ju trud­no li­czyć na co­ty­go­dnio­we przy­pły­wy go­tów­ki u dłuż­ni­ka. Sys­tem po­zwa­la jed­nak na po­bie­ra­nie do­dat­ko­wych opłat za każ­dą wi­zy­tę przed­stawiciela firmy u klienta.(abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu