BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jarka Sławomir
Title
Zmiany w organizacji gospodarstw wielkoobszarowych po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
Changing in Organisation of Multi-Area Farms after European Union's Accession
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 1, s. 48-51, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Integracja gospodarcza Polski z UE, Kryteria integracji z UE, Przedsiębiorstwo rolne, Inwestycje w rolnictwie
Poland's economic integration with the EU, EU enlargement criteria, Agricultural enterprises, Investments in agriculture
Note
synopsis, summ.
Abstract
Autor przedstawił zmiany w organizacji gospodarstw wielkoobszarowych po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Przeprowadził badania 6 gospodarstw o obszarze powyżej 100 ha UR prowadzących działalność na terenie Wielkopolski. Analizowane gospodarstwa powstały w latach dziewięćdziesiątych przez zagospodarowanie majątku przejętego do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i prowadziły nieprzerwanie produkcję bez zmiany formy prawnej. Na podstawie wyników autor stwierdził, że w prezentowanych gospodarstwach, prowadzono procesy dostosowawcze do wymagań rolnośrodowiskowych obowiązujących po wstąpieniu do UE. Procesy te, były kontynuacją działań rozpoczętych jeszcze przed akcesją. Dzięki umiejętnościom organizacyjnym kierownictwa badanych gospodarstw, jednostki te nie zmniejszyły intensywności produkcji prowadzonej działalności oraz zwiększyły nakłady inwestycyjne. Poniesione w latach 2001-2005 nakłady inwestycyjne zapewniały reprodukcję rozszerzoną, m.in. dzięki wykorzystaniu środków z funduszy pomocowych UE.

The paper presents changes in multi-area farms organization after Polish accession to the European Union. The research covered farms of area above 100 ha AL, which were run in Wielkopolska area. The farms were set up in 90's from assets of the Agricultural Property Stock of the State Treasury and they were running their production continuously without changing their legal form. The research results prove that in the farms there were run processes adjusting to agri-environmental requirements being in effect after the accession. The processes were continuation of activities taken up before the accession. The farms did not decrease production intensiveness and they managed to increase investment expenditure, in accordance to organizational abilities of the farms' managers. Investment expenditure that were spent from 2003 to 2005 allowed enhanced reproduction, concerning resources from the EU support funds. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Czyżewski A., Grzelak A., Jankowiak J. 2001: Transformacja państwowego sektora rolnego w Wielkopolsce na tle sytuacji ogólnej. Wyd. AE w Poznaniu, 32.
  2. Guzewicz W., Kagan A., Osuch D., Zdzieborska M. 2005: Wyniki produkcyjno-ekonomiczne wielkoobszarowych gospodarstw powstałych z majątku byłych PGR. Wyd. IERiGŻ, Warszawa, 28.
  3. Raport z działalności AWRSP. 1992: Maszynopis powielany. Warszawa.
  4. Jarka S. 2004: Restrukturyzacja państwowych przedsiębiorstw rolniczych. Szansę i ograniczenia. Wyd. SGGW, Warszawa, 65.
  5. Mączyńska E. 2001: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w transformacji gospodarki polskiej. Wyd. DIG, Warszawa, 175.
  6. Runowski H. 2000: Tendencje zmian w relacjach kosztów czynników produkcji w rolnictwie i ich konsekwencje dla organizacji gospodarstw. [W:] Kierunki i możliwości zmian w organizacji gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych w procesie modernizacji obszarów wiejskich w Polsce. Warszawa, Wyd. SGGW, 51-72.
  7. Sierpińska M., Jachna T. 2000: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN. Warszawa, 78.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu