BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołaczek Bożena
Title
Inwestycje w młode pokolenie i zasada równych szans w polityce rodzinnej i edukacyjnej
The investment in youth and principle of equal changes in both family and education policy
Source
Polityka Społeczna, 2007, nr 8, s. 31-38, bibliogr. 28 poz.
Keyword
Polityka rodzinna, Wyrównywanie szans edukacyjnych, Wydatki gospodarstw domowych, Polityka kształcenia
Family policy, Equal educational opportunities, Household expenditures, Education policy
Abstract
Przedstawiając zasadę równości szans jako fundament sprawiedliwości społecznej i cel polityki społecznej, omówiono system świadczeń dla rodzin kształcących dzieci jako instrument wyrównawczy polityki rodzinnej oraz system pomocy dla uczniów i studentów jako wyrównawczy instrument polityki edukacyjnej w dostępie do edukacji.

The treatment with education in investment category means that in reality high level of investment expenditure in youth results from higher family incomes, higher education level of parents, less number of children. Not all families can carry adequate expenditure on children education; therefore no acceptation to social inequalities implies social fairness and principle of equal educational chances. The state tries to secure the realization of this principle by adequate systems of assistance for families learning children and youth. That system means families’ benefits, scholarships and other financial forms of support. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Auleytner J. (2001), Edukacja bez granic, Warszawa: Wydawnictwo WSP TWP
 2. Auleytner J. (2003), Polska polityka społeczna: ciągłość i zmiany, Warszawa: Wydawnictwo WSP TWP
 3. Auleytner J. (2005), Polska polityka społeczna. Kreowanie ładu społecznego, Warszawa: WSP TWP PTPS.
 4. Balcerzak-Paradowska B. (2004), Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków, Warszawa: IPiSS.
 5. Bednarska H. (2000), Szkolnictwo niepaństwowe - szansa czy zagrożenie polskiego systemu edukacyjnego, w: "Pedagogika Pracy" nr 37.
 6. Białecki l. (1997), Dwa cele kształcenia, "Polityka Społeczna" nr 4.
 7. Borkowska S. (1999), Sprawiedliwość i płaca sprawiedliwa, w: Wynagrodzenie godziwe. Koncepcja i pomiar", red. S. Borkowska, Warszawa: IPiSS.
 8. CBOS (2002), Wydatki rodziców na edukację uczniów w roku szkolnym. Komunikat z badań, Warszawa.
 9. CBOS (2004a), Wzrost aspiracji edukacyjnych Polaków w latach 1993--2004, Komunikat z badań, maj, Warszawa.
 10. CBOS (2004b), Wydatki rodziców na edukację dzieci w nowym roku szkolnym. Komunikat z badań, listopad, Warszawa.
 11. CBOS (2005), Wydatki rodziców na edukację uczniów w roku szkolnym 2005/2006, Komunikat z badań, październik, Warszawa.
 12. Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków (2003), J. Czapiński, T. Panek red., Wyższa Szkota Finansów i Zarządzania, Warszawa.
 13. Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków (2000), J. Czapiński, T. Panek, red., Rada Monitoringu Społecznego, WSP TWR Rada Główna, Warszawa.
 14. Domański H. (2000), Hierarchie i bariery społeczne w latach dziewięćdziesiątych, Warszawa: ISP
 15. Domański H. (2004), Selekcja pochodzeniowa do szkoły średniej i na studia, w: "Studia Socjologiczne" nr 2.
 16. Frąckiewicz L., Rączaszek A., red. (2004), Kapitał społeczny, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice.
 17. Golinowska S. (1994), Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej, Studium ekonomiczne, Warszawa: PWN.
 18. GUS (2002), Warunki życia ludności w 2001 r., Warszawa.
 19. GUS (2004), Warunki życia ludności w 2003 r., Warszawa.
 20. GUS (2005a), Ścieżki edukacyjne Polaków, Warszawa.
 21. GUS (2005b), Warunki życia ludności w 2004 r., Warszawa.
 22. GUS (2006), Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2005/2006, Warszawa.
 23. Janowski A. (1996), Cele i strategie przekształceń edukacyjnych, w: Program reformy polityki społecznej. Nowe konteksty strategii edukacyjnej, Materiały konferencyjne, Warszawa: ISP
 24. Kołaczek B. (2004), Dostęp młodzieży do edukacji. Zróżnicowania, uwarunkowania, wyrównywanie szans, Warszawa: IPiSS.
 25. Kwieciński Z. (2003), Wyrównywanie szans edukacyjnych, "Problemy opiekuńczo-wychowawcze", styczeń.
 26. Liberda B. (2005), Inwestycje w kapitał ludzki a stopa oszczędzania gospodarstw domowych w Polsce, "Ekonomista" nr 4.
 27. Rek M., Woźniak W. (2005), Wyrównywanie szans? Reforma polskiego systemu edukacji a realizacja idei inkluzji społecznej, w: Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza - uwarunkowania - kierunki działań, pod red. J. Grotowskiej-Leder, K. Faliszka, Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 28. Roczniki Statystyczne GUS z lat 1996, 2002, 2003, 2004, 2005, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu