BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sierpińska Maria (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Problemy pomiaru płynności finansowej w przedsiębiorstwie w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości
Problems of Measuring Financial Liquidity of a Company Due to Amended Act of Accountancy
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2003, nr 974, t. 2, s. 172-183
Issue title
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Keyword
Finanse przedsiębiorstwa, Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Metody pomiarowe, Ustawa o rachunkowości
Enterprise finance, Enterprises financial liquidity, Estimation of enterprises financial condition, Measuring methods, Accounting Act
Note
summ.
Abstract
Podstawą zarządzania płynnością finansową jest posiadanie informacji o kształtowaniu się jej poziomu i czynnikach ją determinujących. Z jednej strony płynność finansowa będzie warunkowana strukturą aktywów obrotowych i tempem ich zamienialności na gotówką, a z drugiej strukturą zobowiązań krótkoterminowych przy uwzględnieniu ich wypłacalności. Celem autorki było usystematyzowanie metod pomiaru płynności finansowej. Konieczność przeprowadzenia takiej systematyki wynikła głównie ze zmian w sprawozdaniu finansowym, w związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości. Autorka po przedstawieniu metod pomiaru i czynników kształtujących płynność finansową w przedsiębiorstwie, omówiła jakie skutki wystąpić mogą w przypadku pogorszenia się bądź utraty płynności finansowej.

The publication is aimed at presenting methods of measuring financial liquidity which are based on analytical balance sheet. Making up such a balance, according to accounting view, requires taking into consideration the criterion of time, especially when systematizing both the assets and liabilities. The interpretation of liquidity ratios is possible only after taking into account the factors determining their level. The article lists economic and financial consequences of loosing financial liquidity of a company. These may concern and result in deterioration of company's position on the market, loosing the flexibility in decision-making process, limiting the ability of further expansion, worsening of company's financial results etc. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu