BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Florczak-Bywalec Jadwiga, Kukulak-Dolata Iwona
Title
Przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce
Spatial Variations in Unemployment in Poland
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2003, t. 165, s. 23-39
Issue title
Rynek pracy i zatrudnienie
Keyword
Zróżnicowanie przestrzenne, Bezrobocie, Bezrobocie na wsi, Struktura bezrobocia, Analiza rynku pracy, Przestrzenna analiza porównawcza
Spatial differentiation, Unemployment, Unemployment in rural area, Structure of unemployment, Labour market analysis, Comparative spatial analysis
Note
summ.
Abstract
W artykule zanalizowano przestrzenne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce, uwzględniając trzy kryteria ewidencjonowania występowania bezrobocia: według województw oraz według miejsca zamieszkania, w przekroju miasto - wieś. Szczególną uwagę zwrócono na znaczne zróżnicowanie przestrzenne bezrobocia, wysoki poziom bezrobocia młodzieży, długi okres pozostawania bez pracy, koncentrację natężenia w zbiorowości osób o niskich kwalifikacjach oraz wśród osób pozbawionych prawa do zasiłku.

The analysis encompasses two aspects of spatial variations in unemployment. The first of them are variations in particular regions of the country, and the other one variations according to the place of dwelling and, thus, in the town-village crossection. The analysis of statistical data and different studies focussed on unemployment in rural areas shows that unemployed rural inhabitants represent a very differentiated group requiring special activities of employment agencies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu