BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baruk Jerzy
Title
Wspomaganie działalności innowacyjnej badaniami rynku
Helping of the innovation activity by market analysis
Source
Marketing i Rynek, 2007, nr 8, s. 23-30
Keyword
Badanie rynku, Innowacyjność, Innowacyjność przedsiębiorstw, Procesy innowacyjne, Organizacja innowacyjna
Market research, Innovative character, Enterprise innovation, Innovation processes, Innovative organization
Abstract
Cechą zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem jest umiejętność prowadzenia ciągłego "dialogu" z otoczeniem, w celu pozyskiwania informacji niezbędnych w procesach decyzyjnych. W artykule autor omawia wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w przedsiębiorstwach przemysłowych funkcjonujących w 25 państwach członkowskich Unii Europejskiej, ze szczególnym akcentem na: identyfikację stopnia zainteresowania przedsiębiorstw badaniami rynku na potrzeby wprowadzania innowacji produktowych, aktywność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych, związek między prowadzeniem badań rynku i zaangażowaniem we wdrażanie innowacji produktowych. Omówione wyniki badań nie wskazują na silne zaangażowanie badanych przedsiębiorstw w pozyskiwanie informacji o rynku na użytek działalności innowacyjnej. (abstrakt oryginalny)

Feature of the management modern enterprise is competence in carrying on continuous "dialogue" with environment in order to gain informations which are necessary in the decision processes. In this article the author discusses the results of empirical studies which were conducted in industrial enterprises functioning in 25 Member States of European Union, with the special accent given to: identification of the level of the interest of enterprises in the market analysis to implementation product innovation, innovation activity of the industrial enterprises, relations between carrying the market analysis and engagement in implementation product innovations. Discussed results do not indicate on the strong engagement studied enterprises in gaining informations about the market on use of innovation activity. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. J. Baruk, Innowacje jako instrument zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. W: Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, praca zbior. Pod red. A. Stabryły, AE, Kraków 2004, t. 1, s. 45-46
  2. J. Baruk, Problem czasu w rozwoju technologii i jej komercjalizacji, „Organizacja i Kierowanie” 1996, nr 4
  3. J. Baruk, Zarządzanie wiedzą I innowacjami, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 128 i nast.
  4. R. Haffer, R. Karaszewski, M. Urbaniak, 11th World Congress for Total Quality Management, „Problemy Jakości“ 2007, nr 2
  5. Innobarometer 2004, European Commission, analytical report, November 2004, s. 3
  6. Na czym polega tzw. nowa gospodarka? „Zarządzanie na Świecie” 2000, nr 10
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu