BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wysocki Feliks
Title
Zastosowanie metody TOPSIS do oceny regionalnego zróżnicowania poziomu rozwoju sektora mleczarskiego
The application of the TOPSIS method for estimation of regional diversity of the dairy sector development level
Source
Wiadomości Statystyczne, 2008, nr 1, s. 38-49, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Mleczarstwo, Przemysł mleczarski, Analiza danych statystycznych, Metoda TOPSIS
Dairy, Dairy industry, Statistical data analysis, Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)
Abstract
W artykule przedstawiono ocenę poziomu rozwoju sektora mleczarskiego i jego bazy surowcowej oraz przetwórstwa mleka w przekroju województw. Do pomiaru poziomu rozwoju sektora wykorzystano miernik syntetyczny, wyznaczony za pomocą metody TOPSIS. Przeprowadzona analiza wykazała znaczne zróżnicowanie przestrzenne stanu bazy surowcowej potrzebnej do produkcji mleka i jego przetwórstwa. Najwyższy poziom rozwoju sektora mleczarskiego osiągnęły województwa położone w rejonach północno-wschodniej Polski — podlaskie, warmińsko-mazurskie i mazowieckie — gdzie występują sprzyjające warunki przyrodnicze i strukturalne do produkcji mleka. Z kolei zbyt niską pozycję sektora mleczarskiego zaobserwowano w województwach położonych w rejonie północnozachodnim (pomorskie, zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie), cechujących się korzystnymi warunkami strukturalnymi do produkcji mleka. W województwach południowowschodniej Polski główną przeszkodą w znaczących przemianach w zakresie rozwoju mleczarstwa jest rozdrobniona struktura własności i władania ziemią rolniczą. (abstrakt oryginalny)

The estimation of dairy sector development level, its raw materials base and milk processing in voivodship profiles were presented in the article. A synthetic measurement using the TOPSIS method was applied to measure the level of the sector development. The carried out analysis demonstrated considerable area diversity in the raw materials base needed for milk production and processing. The highest development of dairy sector level achieved voivodships located in the north-east part of Poland (Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie, Mazowieckie) where favourable natural and structural conditions for milk production occur. Too low position of the dairy sector was observed in the north-west part of Poland (Pomorskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnośląskie) which is characterized by favourable structural conditions for milk production. The fragmented structure of ownership and utilisation of cultivated land in south-east voivodships are the main obstacles in significant transformation in the dairy sector development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Budżety gospodarstw domowych w 2005 r. (2006), GUS, Warszawa
 2. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2005 r. (2005), GUS, Warszawa
 3. Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2005 r. (2006), GUS, Warszawa
 4. Hwang C. L., Yoon K. (1981), Multiple attribute decision making. Methods and applications, Springer, Berlin
 5. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw (2006), nr 4/2005, GUS, Warszawa
 6. Musiał W. (2007), Ekonomiczne i społeczne problemy rozwoju wiejskich obszarów górskich na przykładzie Karpat, Wieś i Rolnictwo, nr l
 7. Produkcja wyrobów przemysłowych w 2005 r. (2005), GUS, Warszawa
 8. Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 2005 (2005), GUS, Warszawa
 9. Rocznik Statystyczny Województw 2005 (2005), GUS, Warszawa
 10. Rolnictwo w 2005 r. (2006), GUS, Warszawa
 11. Sarnecki J. (2004), Przetwórstwo i rynek mleka w Polsce w ujęciu przestrzennym, lERiGŻ, Warszawa
 12. Skup i ceny produktów rolnych 2005 (2005), GUS, Warszawa
 13. Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2005 r. (2005), GUS, Warszawa
 14. Waloch R. (2006), Analiza regionalna produkcji rolniczych surowców zwierzęcych i ich przetwórstwa w Polsce, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań
 15. Wysocki F. (2006), Zastosowania metod taksonomicznych w badaniach ekonomiczno-rolniczych, Warsztaty Naukowe - XIII Kongres SERIA, w: Rynek rolny i żywnościowy w otoczeniu krajowym i międzynarodowym, Poznań
 16. Zwierzęta gospodarskie w 2004 r. (2005), GUS, Warszawa
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu