BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Misiak Marek, Sudzik Grzegorz
Title
Wykorzystanie makroekonomicznego indeksu koniunktury do porównań międzynarodowych
The application of a macroeconomics business condition index for international comparisons
Source
Wiadomości Statystyczne, 2008, nr 1, s. 73-89
Keyword
Badanie zależności makroekonomicznych, Makroekonomia, Analiza makroekonomiczna, Porównania międzynarodowe
Research of macroeconomic relationships, Macroeconomics, Macroeconomic analysis, International comparisons
Abstract
W artykule pokazano wyniki zastosowania autorskiego indeksu o nazwie makrometr MiSI do porównania sytuacji gospodarczej krajów unijnych oraz pozaunijnych. W konstruowaniu makrometru dostosowanego do potrzeb porównań międzynarodowych wzięto pod uwagę sześć składowych: średnie tempo wzrostu PKB, relację salda obrotów bieżących do PKB, wskaźnik inflacji, stopę bezrobocia, relację deficytu budżetowego do PKB oraz relację długu publicznego do PKB. Część wstępna artykułu została poświęcona metodologii konstrukcji makrometru, a w dalszej części omówiono zastosowanie indeksu do analizy porównawczej UE-27. W przeprowadzonej analizie porównano funkcjonowanie gospodarek narodowych przy pomocy narzędzia analitycznego wykorzystującego standardowe informacje statystyczne. (abstrakt oryginalny)

The results of application of original index called macrometr MiSI to comparison between economic situation of EU and ??? EU countries were presented in the article. The six components: average GDP growth rate, relation of current balance to GDP, inflation rate, unemployment rate, relation of budget deficit to GDP and relation of government debt to GDP were taken into account in constructing the macrometr adapted to international comparisons. Introductory part of the article was dedicated to the methodology of building-up the macrometr, in the next part the application of the index to the UE-27 comparison analysis was discussed. In the caurried out analysis the functioning of national economies were compared applying an analytical tool which uses standard statistical information. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0043-518X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu