BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marcysiak Agata
Title
Czynniki różnicujące sytuację dochodową gospodarstw rolnych
The Factors Differentiating the Income Level of Farms
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 1, s. 118-122, rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Dochody rolnicze, Rachunek ekonomiczny produkcji
Arable farm, Farm household income, Economic calculation of production
Note
synopsis, summ.
Country
Region mazowiecki, Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstract
Zakres zróżnicowania sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych przedstawiono na przykładzie regionu Mazowsza i Podlasia. Podstawową kategorią ekonomiczną był dochód z gospodarstwa rolniczego. Obliczeń tej kategorii dochodu dokonano metodą stosowaną w europejskim systemie rachunkowości rolnej FADN (Farm Accountancy Date Network). Analizowanymi czynnikami wpływającymi na zróżnicowanie sytuacji dochodowej były: wielkość ekonomiczna gospodarstwa, typ rolniczy i obszar gospodarstwa.

The aim of the paper is painting factors which influence on differentiation of farm income situation. The range of the differentiation is shown based on Mazovia and Podlasie region. The main economic category is farm income. The calculation ofthat category is done by a method use at European Farm Accountancy Date Network (FADN). Factors influence on the differentiation is: farm economic size, agricultural type and farm area. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Analiza produkcyjno-ekonomiczna sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2004 roku. 2005: IERiGŻ, Warszawa, 219.
  2. Farkowski C. 1991: Dochodowe zróżnicowanie rodzin chłopskich. Wyd. SGGW, Warszawa, 18.
  3. Plan wyboru próby gospodarstw rolnych polskiego FADN. 2004: IERiGŻ, Warszawa, 9-12.
  4. Rolnictwo w 2004 roku. 2005: GUS, Warszawa, 132.
  5. Zegar J.S. 2000: Dochody gospodarstw chłopskich w okresie transformacji (na przykładzie gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną. IERiGŻ, Warszawa, 27.
  6. Zegar J.S. 2003: Dochody rolników na progu akcesji do Unii Europejskiej. IERiGŻ, Komunikaty, raporty, ekspertyzy, nr 482, 11-15.
  7. Zegar J.S. 2004: Dochody w strategii rozwoju rolnictwa na progu integracji europejskiej. IERiGŻ, Warszawa, 184-193.
  8. Zegar J.S. 2005: Integracja europejska a dochody rolników; dylematy wyboru. [W:] Problemy rolnictwa światowego. Tom XIII, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 195.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu