BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brodziński Zbigniew
Title
Uwarunkowania rozwoju podmiotów sektora usług rynkowych w województwie warmińsko-mazurskim
Development Determinants of Market Service Sector Entities in the Warmińsko-Mazurskie Voivodship
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 61-66, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Rozwój lokalny, Gospodarka lokalna, Przedsiębiorstwo usługowe
Local development, Local economy, Service enterprise
Note
summ.
Abstract
Omówiono wyniki badań, które pozwoliły na zidentyfikowanie przyczyn ograniczających rozwój sektora usług rynkowych. Badania te, z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu przeprowadzono w 2006 r. na reprezentatywnej próbie 804 prywatnych przedsiębiorstw. Próbę wyznaczono techniką probabilistyczną stosując schemat losowania warstwowego, co umożliwiło uogólnianie wyników badań na populację przedsiębiorstw sektora usług rynkowych z terenu województwa.

Market service sector constitutes the major force of local economy development. The sector 's condition determines dynamics of the ongoing favourable socio-economic changes. Therefore it was important to find out the development determinants of the sector in the Warmińsko-Mazurskie voivodship. The research, using a questionnaire, was carried out in 2006 and covered a representative sample of 804 enterprises. The sample was determined with the probabilistic technique using the stratified sampling scheme, which enabled generalization of the research results over the population of market service sector enterprises in the voivodship. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bajerowski T. 2003: Programowanie zmian przestrzeni - transformacje systemów przestrzennych - zarządzanie przestrzenią w makroskali. [W:] Podstawy teoretyczne gospodarki przestrzennej i zarządzania przestrzenią (red. T. Bajerowski). UWM w Olsztynie, 182-214.
  2. Brodziński Z., Śledź D. 2006: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania rynku pracy w województwie. [W:] Potencjał Plus. Badanie ukrytego potencjału lokalnego rynku pracy, (red. J. Witkowski). Olsztyńska Szkoła Biznesu, Olsztyn, s. 33-60.
  3. Dziemianowicz W., Juchniewicz M., Samulowski W., Szmigiei K. 2006: Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki Warmii i Mazur. Urząd Marszałkowski woj. warmińsko-mazurskiego, Olsztyn.
  4. Hopfer A., Bajerowski T., Suchta J. 2000: Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich północno-wschodniej Polski na przykładzie Warmii i Mazur. [W:] Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej w kontekście integracji z Unią Europejską (red. A. Stasiak). KPZK PAN, SGGW, Warszawa, Studia CX, 219-240.
  5. Kamińska W. 2006: Aktywność gospodarcza osób fizycznych w małych miastach Polski. Biuletyn PAN KPZR, nr 226, 41-52.
  6. Kamińska W. 2006: Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza w Polsce w latach 1988-2003. PAN IGiPZ, Warszawa.
  7. Keeble D., Nachum L. 2002: Why do business service firm luster? Small consultancies, clustering and decentralization in London and southern England, Transactions of the Institute of British Geographers, 27 (1), 97-90.
  8. Kłosowski F. 2002: Możliwości rozwoju usług w Polsce. Wiadomości Statystyczne, nr 2 (XLVII), 46-55.
  9. Pracujący w gospodarce narodowej w 2005 r. 2006: GUS, Warszawa, 40-43.^ Szreder M. 2004: Metody i techniki sondażowych badań opinii. PWE, Warszawa.
  10. Telka K. 2004: Rola inwestycji gminnych w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym. [W:] Spójność społeczno-ekonomiczna - implikacje regionalne, (red. K. Głąbicka). Wyższa Szkoła Biznesu, Radom, 65-85.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu