BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziedzic Sylwia
Title
Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju bezpośredniej sprzedaży produktów rolniczych
Economic Factors for Development of Direct Sales of Agricultural Products
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 98-103, bibliogr. 29 poz.
Keyword
Produkcja rolna, Sprzedaż bezpośrednia, Analiza strategiczna
Agricultural production, Direct sales, Strategic analysis
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono szczegółową analizę uwarunkowań ekonomicznych sektora bezpośredniej sprzęta produktów rolniczych. W tym celu posłużono się powszechnie stosowaną w analizie strategicznej metodą PESI Analizę PEST wykonano posługując się metodą ekspercką. (oryg. streszcz.)

In the article there was presented some analysis of economic factors in sector of direct sales of agricultural products. Due to this there was used commonly exploited in strategic analysis PEST method. The PEST analysis was performed with use of expert method.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Chaplin H., Milczarek D. 2003: Dywersyfikacja działalności ekonomicznej gospodarstw rolnych w Polsce. Wyniki badań w województwie podlaskim, podkarpackim i dolnośląskim. Wieś i Rolnictwo, nr 4(121), Warszawa, s. 64-79.
 2. Charakterystyka obszarów wiejskich. 2004: GUS w Olsztynie, Olsztyn, s. 29.
 3. Duczkowska-Małysz K. 1998:Agroturystykajako źródło alternatywnego zarobkowania w rolnictwie. [W] L. Powichrowski (red.). Gospodarstwo Agroturystyczne. Poradnik, Warszawa, s. 7-26, cyt. za: Dziedzic S. i Ziólkowski B. 2005: The relationships between agroturism and direct sale of agricultural products. [W:] K. Obodyński i W. Cynarski [red.], Regional Tourism versus European Integration and Globalization. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 32-40.
 4. Dziedzic S. 2002: Perspektywy rozwoju bezpośredniej sprzedaży produktów rolnych w Polsce na tle Niemiec i Austrii- lokalny handel w dobie globalizacji. [W:] Globalizacja, integracją przedsiębiorczość. Wyd. Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów, s. 195-204.
 5. Dziedzic S. 2006: Polityczno-prawne uwarunkowania rozwoju bezpośredniej sprzedaży produktów rolniczych. [W:] KaletaA., Moszkowicz K (red. ). Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce. Prace Naukowe AE we Wrocławiu.
 6. Dziedzic S. 2007: Kierunki rozwoju bezpośredniej sprzedaży produktów rolniczych na przykładzie województwa podkarpackiego. Dysertacja nieopublikowana. Wrocław.^ Gierszewska G. i Romanowska M. 1999: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa, s. 35.
 7. Kaleta A. 2000: Strategia konkurencji w przemyśle. AE, Wrocław, s. 57.
 8. Kisielnicki J. 1986: Metody systemowe. PWE, Warszawa. Cyt. za: Moszkowicz M. (red.) 2005: Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu. PWE, Warszawa, s. 232.
 9. Kłodziński M. 1997: Doświadczenia wybranych krajów w promowaniu rozwoju terenów wiejskich. [W:] Kłodziński M. i Rosner A. (red.) Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce,.Wyd. SGGW, Warszawa. Cyt, za: Chaplin H. i Milczarek D. 2003 : Dywersyfikacja działalności ekonomicznej gospodarstw rolnych w Polsce. Wyniki badań w województwie podlaskim, podkarpackim i dolnośląskim. Wieś i Rolnictwo, nr 4 (121), s. 64-79.
 10. Makarski S. I Wierzbiński B. 2000: Strategia wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w kontekście integracji z Unią Europejską. [W:] A. Czudec i G. Ślusarz (red.). Rozwój lokalny w aspekcie procesów integracyjnych z Unią Europejską. Wyd. Stowarzyszenie na Rzecz Wsparcia Przemian w Polskim Rolnictwie, ,Klub Integracji z Wiejską Europą" w Rzeszowie. Starostwo Powiatowe w Brzozowie, Zakład Ekonomii Wydziału Ekonomii w Rzeszowie, AR w Krakowie, Rzeszów-Brzozów, s. 44-54.
 11. Musiał W., Otoliński E. 1996: Sprzedaż bezpośrednia produktów rolniczych w Austrii. Wieś i Rolnictwo, 3, s. 22-31.
 12. Niedzielski E. 2005: Obszary wiejskie jako miejsce zamieszkania i miejsce pracy ludności rolniczej i nierolniczej (elementy 25-letniej wizji), [W:] J. Wilkin (red.). Polska wieś 2025. Wizja rozwoju. Wyd. Fundusz Współpracy, Warszawa, s. 100.
 13. Penc J. 1995: Strategie zarządzania. Strategie dziedzinowe i ich realizacja Zintegrowane zarządzanie strategiczne. Agencja Wydawnicza, .Placet", Warszawa, s. 217.
 14. Penc-Pietrzak 1.2003: Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą. Koncepcja i stosowanie. C.H. Beck, Warszawa, s. 18.
 15. Plan rozwoju obszarów wiejskich na lata 2004-2006. 2004: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa lipiec, s. 20.
 16. Poczta W., Kiryluk E. 2004: Relacje cen i wartości produkcji rolniczej i produktów spożywczych (analiza porównawcza w długim okresie). Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Nr 1015, Wrocław, s. 170-176.
 17. Pretty J. 2001 : Some Benefis and Drawbacks of Local Food System, University of Essex, Briefing Note for TVU/Sustain Agri Food Network, Cyt. za: M. Rzytki. 2005: Sprzedać produkt tradycyjny. [W:] M. Gąsiorowski (red.). O produktach tradycyjnych i regionalnych. Możliwości a polskie realia. Wyd. Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa, s. 336.
 18. Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,. Warszawa 2005, s. 36, 38.
 19. Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Biuro Oznaczeń Geograficznych i Promocji, Warszawa 2004, s.28, 29.
 20. Runowski H. 1996: Ograniczenia i szansę rolnictwa ekologicznego. Wyd. SGGW, Warszawa, s. 234.Romanowska M. 2004: Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa, s. 50.
 21. Runowski H. 2004: Kierunki rozwoju przedsiębiorstw rolniczych w Polsce. Postępy Nauk Rolniczych nr 3, s. 145-165.
 22. Sektorowy Program Operacyjny. Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-006.2004: Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Warszawa, grudzień 2006, s. 30,32.
 23. Slee B. 1987: Alternative Farm Enterprises: a guide to alternative sources of income for the farmer. Farming Press, Ipswich.Cyt. za: Chaplin H., Milczarek D. 2003 : Dywersyfikacja działalności ekonomicznej gospodarstwrolnych w Polsce. Wyniki badań w województwie podlaskim, podkarpackim i dolnośląskim. Wieś i Rolnictwo, nr 4(121), Warszawa, s. 64-79.
 24. Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007-2013 (z elementami prognozy do roku 2020). 2004 : Mmsterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, listopad, s. 1-92.
 25. Tomczak F. 2004: Kierunki rozwoju przedsiębiorstw rolniczych w USA. Postępy Nauk Rolničiek nr 3, s. 133-144.
 26. Tyszkiewicz S. 1999: Program ograniczenia zanieczyszczeń środowiska i produktów żywnościowych przez zakłady rzemieślnicze i przemysłowe przetwarzające surowce rolne na żywność. Biblioteka LERiGŻ, Warszawa, maszynopis, s. l -l 8.
 27. Wilkin J,2005:Rolnictwo a społeczeństwo-ewolucja funkcji i relacji. [W:] A. Rosner (red.). Uwarunkowania i kierunki przemian spoleczno- gospodarczych na obszarach wiejskich. Wyd. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 11.
 28. Woś A. 1996: Agrobiznes - makroekonomia. Wyd. Key Text, s. 54.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu