BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rosner Andrzej, Stanny Monika
Title
Demograficzne aspekty zasobów pracy w Polsce do 2030 r.
Demographic aspects of labour resources In Poland till 2030
Source
Polityka Społeczna, 2008, nr 1, s. 1-5, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Rynek pracy, Wiejski rynek pracy, Przemiany demograficzne
Labour market, Rural labour market, Demographic transformation
Abstract
Przedstawiona analiza ujawnia ważne fakty, na które warto zwrócić uwagę: (1) Okres przemian systemowych zapoczątkowanych w 1989 r. zbiegł się z fazą rozwoju demograficznego charakteryzującą się szczególnie silnie rozszerzoną reprodukcją ludności w wieku produkcyjnym. (2) Po 2009 r. reprodukcja demograficzna zasobów pracy będzie miała charakter zawężony (w miastach proces rozpoczął się w 2005 r.). Nastąpią więc sprzyjające warunki do redukcji skali bezrobocia. (3) Na wsi zawężona reprodukcja pojawi się (w 2014 r.) później niż w miastach i będzie miała mniej dynamiczny przebieg. Powstaną wówczas bardziej korzystne warunki do restrukturyzacji rolnictwa, której celem będzie zmniejszenie zatrudnienia rolniczego i udziału zatrudnienia rolniczego w zatrudnieniu ogółem. (4) Jednak już po kilku latach wystąpi nowe niekorzystne zjawisko: starzenie się zasobów pracy i co się z tym wiąże zmniejszanie się skłonności poszukujących zatrudnienia do mobilności zarówno przestrzennej jak i zawodowej. Proces starzenia się zasobów pracy będzie się nasilał w relatywnie szybkim tempie, szczególnie po 2020 r. Choć tendencja ta wystąpi zarówno na wsi jak i w mieście, zasoby pracy na wsi będą relatywnie młodsze, a co za tym idzie bardziej mobilne. (abstrakt oryginalny)

The presented analysis reveal some important facts to which attention should be drawn: (1) The period of systemic reforms inaugurated in 1989 coincided with the phase of demographic development characterised by exceptionally strongly extended reproduction of the population of working age. (2) After 2009 the demographic reproduction of labour resources will have a narrowed character. This fact will contribute to the emergence of far more favourable conditions for reducing unemployment. However, in rural areas narrowed reproduction will start later than in urban areas and it will have a less dynamic character. (3) In rural areas the narrowed reproduction of labour resources will start after 2014. More favourable conditions will emerge then for the restructuring of agriculture designed to lead to a reduction in the number of persons employed in agriculture and in the share of farming in the total structure of employment. (4) However, after a few years a new unfavourable phenomenon will surface, namely the phenomenon of the ageing of the labour resources and, consequently, of diminished propensity of persons looking for a job to show both spatial and vocational mobility. The process of ageing of the labour resources will be intensifying at a relatively high rate, especially after 2020. Although this tendency will surface both in rural and urban areas the labour resources in rural areas will be relatively younger and, consequently, characterized by greater mobility. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Holzer Z. (1999), Demografia, Warszawa: PWE.
  2. Narodowy Spis Powszechny 2002, dostępny w Internecie: .
  3. Prognoza ludności Polski na lata 2003-2030, dostępny w Internecie: .
  4. Raport o rozwoju społecznym 2004. W trosce o pracę, Warszawa, CASE i UNDR
  5. Roczniki Demograficzne za lata 1990-2004, Warszawa: GUS.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu