BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lizińska Joanna
Title
Relacja aranżera i spółki celowej w transakcjach sekurytyzacji aktywów - poszukiwanie granic firmy
Relations between Originator and Special Purpose Vehicle in Securitization Transactions - Searching for Boundaries of the Firm
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2007, nr 1159, s. 241-248, bibliogr. 12 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Finanse przedsiębiorstwa, Sekurytyzacja aktywów, Aktywa, Wierzytelności
Enterprise finance, Asset securitisation, Assets, Liability
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono istotę transakcji sekurytyzacji aktywów. Opisano rolę aranżera w transakcji sekurytyzacji. Istotnym etapem sekurytyzacji jest oddzielenie części aktywów od firmy - sponsora i przekazanie ich spółce celowej poprzez "prawdziwą sprzedaż". W konsekwencji sekurytyzowane prawa własności lub prawa do czerpania korzyści z wyodrębnionych aktywów staja sie własnością SPV.

An analysis of relations between originator and special purpose vehicle in asset Securitization should not be focused only on formal contracts established in the structure of transaction. SPV should be a bankruptcy-remote third-party entity. The key element of the independence of the SPY is "true sale" of assets without any recourse. It also means that the sponsor should not provide any recourse. Taking such actions, the sponsor realizes his obligations based upon non-formal contracts and confirms that the risk inherent in the securitized assets was not transferred. Then arises a question about the true independence of the SPY, the question about boundaries of the firm.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Baker G., Gibbons R., Murphy K., Relational Contracts and the Theory of the Firm, "Quarterly Journal of Economics" 2002, no. 117, s. l.
 2. Elul R., The Economics of Asset Securitization, "Business Review" (Federal Reserve Bank of Philadelphia) Third Quarter 2005.
 3. Fabozzi F.J., Accessing Capital Markets through Securitization, Frank J. Fabozzi Associates, 2001.
 4. Fama E.F., Contract Costs and Financing Decisions, "Journal of Business" 1990, vol. 63, no. 1.
 5. Gorton G., Souleles N.S., Special Purpose Vehicles and Securitization, May 24, 2003, Working Paper, http://fic.wharton.upenn.edu .
 6. Gudkova S., Sekurytyzacja należności kredytowych banków, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2002.
 7. Higgins EJ., Mason J.R., What is the Value of Recourse to Asset Backed Securities? A Clinical Study of Credit Card Banks, Federal Reserve Bank of Philadelphia, April 2003, Working Paper no. 03-6.
 8. Iacobucci E.M., Winter R.A., Asset Securitization and Asymmetric Information, "The Journal of Legal Studies" January 2005, vol. 34 (1).
 9. Jobst A., Asset Securitisation as a Risk Management and Funding Tool: What Does It Hold In Store For SMEs?, London School of Economics & Political Science (LSE), Financial Markets Group (FMG) (4/29/2005).
 10. Pyka I. (red.), Przesłanki i formy sekurytyzacji aktywów podmiotów gospodarczych, AE, Katowice 2003.
 11. Schwarz S.L., The Alchemy of Asset Securitization, "Stanford Journal of Law, Business & Finance" Fall 1994, vol. 1, no. 1.
 12. Zingales L., In Search of New Fundations, "The Journal of Finance" August 2000, vol. LV, no. 4.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu