BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarny Elżbieta, Menkes Jerzy
Title
Napływ kapitału bezpośredniego do krajów rozwijających się - wybrane zagadnienia ekonomiczne i prawne
Inflow of Direct Capital to Developing Countries - Selected Economic and Legal Problems
Source
Bank i Kredyt, 2007, nr 8-9, s. 61-75, bibliogr. 48 poz.
Keyword
Kapitał zagraniczny, Inwestycje bezpośrednie, Umowa inwestycyjna, Ochrona praw inwestorów, Inwestycje zagraniczne
Foreign capital, Direct investments, Investment agreement, Protection of investors rights, Foreign investment
Note
streszcz., summ.
Abstract
W warunkach globalizacji gospodarki rośnie mobilność kapitału, siły roboczej i dóbr. Przedsiębiorstwa dzielą procesy produkcji na etapy realizowane w różnych krajach. Następuje ekspansja przedsiębiorstw wielonarodowych (multinational enterprises, MNEs). Poniżej analizujemy przyczyny i skutki powstawania filii firm z krajów uprzemysłowionych w krajach słabo rozwiniętych. Badamy, jakie bariery hamują dopływ kapitału bezpośredniego do krajów cierpiących jego największy niedobór. Zwracamy uwagę na to, że korzyści z eksportu kapitału bezpośredniego zależą nie tylko od cech struktur gospodarczych, lecz także od systemu politycznego oraz specyfiki instytucji w państwie przyjmującym. Podkreślamy znaczenie niedostatecznej ochrony prawnej inwestycji zagranicznych. Dowodzimy, że analiza opłacalności inwestowania za granicą wymaga uwzględnienia prawnej ochrony takiej inwestycji. (abstrakt oryginalny)

Under the economic globalization mobility of capital, labor and goods is growing. Enterprises are dividing manufacturing process into stages located in different countries. An expansion of multinational enterprises (MNEs) follows. Below, we analyze the causes and results of the creation of branches by the enterprises originating from industrialized countries, in less developed countries. We conduct research on the nature of barriers that hinder the inflow of direct capital to the countries that lack it the most. We turn our attention to the fact, that the benefits from the inflow of foreign direct investments are dependent not only on the attributes of economic structure, but also on characteristics of political system and specific institutions in receiving state. We underline the meaning of insufficient legal protection of foreign direct investments. We prove that the analysis of cost - effectiveness of foreign investment requires taking into account the legal protection of such an investment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Akamatsu K. (1961), A Theory of Unbalanced Growth in the World Economy, "Weltwirtschaftliches Archiv", Vol. 86, s. 196-215.
 2. Badinter R. (2004), Failed or Failing States, w: A. D. Rotfeld (red.), Towards the UN Reform. New Threats, New Responses, Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs, Warsaw.
 3. Barba Navaretti G., Venables A.J., Barry EG., Ekholm K., Falzoni A.M., Haaland J.I., Midefart K.H., TUrrini A. (2004), Multinational Firms in the World Economy, Princeton University Press, Princeton, Oxford.
 4. Bentham J. (1968), Principles of the Civil Code, w: J. H. Burns (red.) The Collected Works of Jeremy Bentham, Clarendon Press.
 5. Brownlie I. (1973), Principles of Public International Law, Oxford University Press.
 6. Chorościcki M., Ludwikowski R.R. (1998), Zagrożenie inwestycji i specjalne możliwości inwestycyjne, w: R.R. Ludwikowski (red.), Regulacje handlu i biznesu międzynarodowego. Międzynarodowe transakcje biznesowe. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 7. Cieślik A. (2005), Geografia inwestycji zagranicznych. Przyczyny i skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału za granicznego w Polsce, Wydawnictwo UW, Warszawa.
 8. Coase R. (Ï937J, The Nature of Firm, "Economica", Vol. 5, s. 386-405.
 9. Czarny E. (2006), Mikroekonomia, PWE, Warszawa.
 10. Czarny E., Czarny B. (1992), Od planu do rynku (doświadczenia polskie 1990-1991), Fundacja im. Friedricha Eberta w Polsce, Warszawa.
 11. Czarny E., Kleinert J. (2004), Firmy wielonarodowe w gospodarce światowej, w: E. Czarny (red.), Globalizacja od A do Z, NBP, Warszawa.
 12. Czarny E., Rusinowska A. (2001), Handel wewnątrzgałęziowy a oligopo] Cournota. "Bank i Kredyt", nr 3, s. 70-79.
 13. Dean J.M., Lovely M.E. (2007), Trade Fragmentation and the Pollution - Intensity of Chinese Exports, materiały z konferencji "The Midwest Theory/Trade Meetings", 20-22 kwietnia.
 14. University of Minnesota. Deriza E., Brooks S. (1987), Investment Protection lïeaties: United Kingdom Experience, "International and Comparative Law Quarterly", Vol. 36, No. 4, s. 908-923.
 15. Domisiewicz R. (2004), The New Challenge: Weak and failed States, w. A. D. Rotfeld (red.). Towards the UN Reform, Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs. Warsaw.
 16. Dunning J.H. (ed.) (1974), Economic Analysis and Multinational Enterprise, Alien & Unwin, London. Dunning J.H. (1993), Governments, Markets, and Multinational Enterprises: Some Emerging Issues, "The International Trade Journal", Vol. 7, No. 1, s. 1-14.
 17. Dunning J.H. (1999), Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison - Wesley, New York.
 18. Ehrlich L. (1958), Prawo międzynarodowe, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
 19. Flam H. (1994), The Volatility of Offshore Investment, "Journal of Development Economics", Vol. 1(3, No. 3, s. 231-248.
 20. Geldner M. (1986), Przyczynek do teorii zagranicznych inwestycji bezpośrednich, "Monografie i Opracowania", SGPKS. Warszawa.
 21. Harrison A. (1994), The Role of Multinationals in Economic Development. The Benefits of FDI, Columbia Journal of World Business, vol. 29, nr 4, s. 7-11.
 22. Hood N, Young S. (1997), The United Kingdom, w: J.H. Dunning (1997), Governments, Globalization and International Business, Oxford University Press, Oxford.
 23. Hymer S.H. (1976), The International Operations of National Firms, The MIT Press, Cambridge.
 24. Kojima K. (1975), International Trade and Foreign Direct Investment: Substitutes or Complements, "Hitosubashi Tournai of Economics", Vol. 16, s. 1-12.
 25. Kojima K. (1977), Transfer of Technology to Developing Countries - Japanese Type versus American Type, "Hitosubashi Journal of Economics", Vol. 17, s. 1-14.
 26. Krugman PR., Obstfeld M. (2007), Ekonomia międzynarodowa. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 27. Lillich R.B. (1978), Duties of States Regarding the Civil Rights of Alliens, "Recueil des Cours de l'Academie de Droit Internationale", Vol. 161, s. 333-357.
 28. Markusen J.R. (2002), Multinational Firms and the Theory of International Trade, MIT Press, Cambridge.
 29. Markusen J.R., Maskus K.E. (2002), Discriminating among Alternative Theories of the Multinational Enterprise, "Re view of International Economics", Vol. 10, s. 694-707.
 30. Menkes J. (2000), Prawnomiędzynarodowa ochrona własności inwestycji zagranicznych, "Sprawy Międzynarodowe", nr 4, s. 64-86.
 31. Menkes J., A. Wasilkowski (2006), Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne, Kluwer, Warszawa.
 32. Mortimore M. (1993), Flying Geese or Pitting Ducks? Transnational and the Industry in Developing Countries, "Cepal Review", nr 51, December, s. 15-34.
 33. Mundell R. (1957), International Trade and Factor Mobility, American Economic Review, Vol. 47, No. 3, s. 321-335.
 34. Nwanma V. (2004), Commodities Markets, w: A. Schiffrin, A. Bisat (red.), Covering Globalization. A Handbook for Reporters, Columbia University Press, New York.
 35. Ozawa T. (2007), Professor Kiyoshi Kojima's Contributions to FDI Theory: Trade, Structural Transformation, Growth, and Integration in East Asia, "Working Paper", No. 246, Columbia University, Center on Japanese Economy and Business.
 36. Posner V (1961), International Trade and Technical Change, "Oxford Economic Papers", październik, s. 323-341.
 37. Schmitz A., P. Helmberger (1970), Factor Mobility and International Trade: The Case of Complementarity, 'American Economic Review", Vol. 60, No. 4, s. 791-797.
 38. Szostak M. (1987), Nacjonalizacja przedsiębiorstw prywatnych w krajach trzeciego świata, "Monografie i Opracowania", nr 172, SGPiS, Warszawa.
 39. UNCTAD (1998), Bilateral Investment Treaties in the Mid-1990's, New York, Geneva.
 40. UNCTAD (2002), World Investment Report, New York, Geneva. UNCTAD (2006), World Investment Report, New York, Geneva.
 41. Vattel E. (1758), Le droit des gens, ou les principes de la loi naturelle. Leide: aux Dépens de la Compagnie.
 42. Vernon R. (1966), International Investment and International Trade in the Product Cycle, "Quarterly Journal of Economies", Vol. 80, No. 2, s. 190-207.
 43. Williamson O.E. (1979), Transaction-cost Economies: The Governance of Contractual Relations, "The Journal of Law and Economics", Vol. 22, No. 2, s. 233-261.
 44. Zorska A. (1998), Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu