BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiewióra Marek
Title
Prawne ograniczenia w zaciąganiu kredytów i pożyczek przez jednostki samorządu terytorialnego: stan obecny a perspektywy
Legal Restrictions on Borrowing by Local Government: The Present State and the Perspectives
Source
Bank i Kredyt, 2007, nr 8-9, s. 106-115, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Samorząd terytorialny, Finansowanie samorządu terytorialnego, Kredyt, Rynek kapitałowy, Regulacje prawne
Local government, Local government financing, Credit, Capital market, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przedstawia rozwiązania prawne zawarte w obowiązującej oraz w projektowanej ustawie o finansach publicznych w zakresie zaciągania przez jednostki samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów. Zdaniem autora rozwiązania te najsilniej rzutują na możliwości pozyskiwania przez jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych na rynku kapitałowym. Celem artykułu są: porównanie regulacji obowiązujących z przewidywanymi, ich ocena, a także wyjaśnienie głównych ograniczeń w systemie pozyskiwania przez jednostki samorządu terytorialnego pożyczek i kredytów oraz wskazanie konkretnych rozwiązań likwidujących zdefiniowane problemy. (abstrakt oryginalny)

The article presents those regulations, (either in place or included in the draft public finance act), concerning borrowing by local government, which, in author's opinion, have the biggest influence on the possibility of borrowing by local government on the capital market. The aim of the article is the comparison of the present to planned regulations, their evaluation, and the explanation of the main restrictions in the local government borrowing system as well as the formulation of concrete proposals for solutions eliminating determined problems. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gonet W. (2006), Kredyty, pożyczki, obligacje w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego, "Monografie i Opracowania", nr 543, SGH, Warszawa.
  2. King D.S. (1984), Fiscal Tiers: the Economics of Multi-Level Government, Allen&Unwin, London.
  3. Kosikowski C., Szpringer Z. (2007), Finanse publiczne: Komentarz do ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, LexisNexis, Warszawa.
  4. Ministerstwo Finansów (2006), Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2003-2005, http://bip.mofnet.gov.pl/_files_/finanse_samorzadow/sprawozdania_budzetowe/2006/nadwyzka_operacyjna.doc
  5. Ruśkowski E., Salachna J.M. (2006), Zmiany zasad ogólnych ustawy o finansach publicznych a gospodarka finansowa jednostek samorządu terytonalnego, "Finanse Komunalne", nr 6, http://finanse-publiczne.pl/artykul.php?view=236
  6. Swianiewicz P. (2004a), Finanse lokalne - teoria i praktyka, Wydawnictwo Municipium, Warszawa.
  7. Swianiewicz P. (2004b), Przyszłoroczny deficyt musi być ograniczony, "Gazeta Samorządu i Administracji", 27 września (nr 20).
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu