BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kagan Adam
Title
Zmiany funkcjonowania jednoosobowych spółek Skarbu Państwa po integracji z Unią Europejską
Changes in Functioning of State Legal Person after Integration with European Union
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 203-208, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Działalność gospodarcza, Wspólna Polityka Rolna, Jednoosobowe Spółki Skarbu Państwa (JSSP)
Arable farm, Business activity, Common Agricultural Policy (CAP), Sole-shareholder company of the State Treasury
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowano wyniki ekonomiczno-produkcyjne jednoosobowych spółek Skarbu Państwa na tle wielkoobszarowych gospodarstw popegeerowskich w latach 2001-2005. Poddano ocenie zmiany zachodzące w działalności spółek oraz starano się zidentyfikować ich przyczyny, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu integracji z UE. (skróc. oryg. streszcz.)

The article presents economic and production results of State Legal Person companies in comparison with the performance of state-owned farms in the period 2001-2005. Changes in activities of these companies are assessed and factors that influenced them, with special interest in the European integration are identified. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. ANR 2003-2005.2003-2005: Raport z działalności ANR [www.anr.gov.pl/pl/article/, 30-33,77-80].
 2. ANR 2002. Raport z działalności AWRSP, [www.anr.gov.pl/pVarticle/399,23-26,63-64].
 3. Dzun W. 2002: Jednoosobowe spółki Skarbu Państwa w rolnictwie - dotychczasowe doświadczenia. Wieś i Rolnictwo, nr 3, l88-189.
 4. Dzun W. 2005: Spółki hodowli roślin i zwierząt, ANR- refleksje na tle kolejnych podsumowań "Listy 300". Wieś i Rolnictwo, nr l, 177-180.
 5. Guzewicz W., Kagan A., Zdzieborska M. 2006: Procesy dostosowawcze w wielkoobszarowych gospodarstwach popegeerowskich. RPW nr 46, IERiGŻ-PIB. Warszawa, 98-129.
 6. Guzewicz W., Osuch D., Zdzieborska M. 2003: Wyniki produkcyjno-ekonomiczne wielkoobszarowych gospodarstw powstałych z majątków byłych PGR, S i M. ERiGŻ, Warszawa, 93-103.
 7. Kagan A. 2005: Korzyści i straty producentów zbóż w sezonie 2004/2005 spowodowane zmianą systemu interwencji rynkowej w Polsce. Zag. Ekon.. Rol., nr 4, Warszawa, 112,114.
 8. Kulawik J. i in. 2007: Analiza efektywności gospodarowania i funkcjonowania przedsiębiorstw rolnych powstałych na bazie majątku byłego PGR. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 58-60.
 9. Podlaski S. 2005: Rozwój i aktualna sytuacja hodowli roślin w Polsce i w świecie. Wieś i Rolnictwo, nr 3, 112-113.
 10. Runowski H. 2002: Przekształcenia własnościowe w rolnictwie - l O lat doświadczeń. SGGW, Warszawa 2002,74.
 11. Stiglitz J. 2004: Ekonomia sektora publicznego. PWN, Warszawa, 154-157.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu