BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karwat-Woźniak Bożena
Title
Przemiany w strukturze obszarowej gospodarstw wysokotowarowych
Changes in the Agrarian Structure of Agricultural Holdings with High Level of Commodity
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 219-225, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rolnictwo, Rozwój rolnictwa, Restrukturyzacja rolnictwa, Struktura przestrzenna rolnictwa, Gospodarstwa rolne
Agriculture, Rural development, Agricultural restructuring, Spatial structure of agriculture, Arable farm
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono jeden z aspektów kształtowania się grupy gospodarstw wysokotowarowych w rolnictwie indywidualnym, jakim są przeobrażenia w ich strukturze obszarowej. Analizowano również przebieg i zakres koncentracji użytków rolnych w tym zbiorze podmiotów, a także mechanizmy oraz formy zmian obszarowych. Za gospodarstwa wysokotowarowe uznano wszystkie jednostki, których skala produkcji towarowej umożliwiała uzyskanie dochodu z prowadzonej działalności rolniczej co najmniej porównywalnych z dochodami z pracy zarobkowej poza rolnictwem. (skróc. oryg. streszcz.)

The paper presents some aspects of formation of the population of agricultural holdings with high level of commodity, which are the changes in agrarian structure and concentration process of arable land in the farms. Agricultural holdings with high commodity level can be defined as farms with scale of commodity production with enables to gain profits at least comparable with income from non-agricultural activity sources. The main empirical material of the study being the findings from field surveys conducted regularly by the Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute (IERiGŻ-PIB) on the agricultural holdings of more than 1 ha of agricultural land at the disposal of natural persons, deliberately selected to make the size of the analysed farms proportional to the actual area structure of total number of agricultural holdings across the country. Ii is proved in the study that the process of agricultural land concentration intensifies in agricultural holdings with high level of commodity and this process increases especially after Polish accession to European Union and growth of competitiveness at the agricultural market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Duczkowska-Matysz K., Duczkowska-Piasecka M. 1999: Korzyści i zagrożenia związane z integracją polskiego rolnictwa z rolnictwem Unii Europejskiej. [W:] Determinanty transformacji struktury agrarnej w rolnictwie polskim. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCYII, cz. II, Poznań, 33.
  2. Sikorska A. 2003: Gospodarstwa socjalne w strukturze społeczno-ekonomicznej wsi. Studia i Monografie,!. 117, IBRiGŻ, Warszawa, s. 16-17.
  3. Sikorska A. 2006a: Przemiany w strukturze agrarnej gospodarstw chłopskich. IBRiGŻ-PIB, Warszawa, 5.
  4. Sikorska A. 2006b: Rynek ziemi rolniczej stan i perspektywy. IERiGŻ-PIB,Warszawa, 7-8.
  5. Szemberg A. 2001: Ludność i praca w gospodarstwach rolnych. IERiGŻ, Warszawa, 22.
  6. Woś A. 2000: Układy strukturalne w rolnictwie chłopskim (w świetle danych rachunkowości rolnej). Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, nr 465, IHRiGŻ, Warszawa, 8 i 12.
  7. Woś A. 2001: Rolnictwo polskie wobec procesów globalnych w gospodarce. Studia i Monografie, nr 105, IERiGŻ, Warszawa, 24.
  8. Woś A. 2004: W poszukiwaniu modelu rozwoju polskiego rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa 2004, 111.
  9. Woś A. 1998: Wzrost gospodarczy i strategie rozwoju polskiego rolnictwa. Eseje 2. IERiGŻ, Warszawa, 38.
  10. Zegar J. S. 2000: Dochody gospodarstw chłopskich w okresie transformacji (na przykładzie gospodarstw prowadzących rachunkowość rolną). Studia i Monografie, nr 101, IERiGŻ, Warszawa, 19 i 27.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu