BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kopiński Jerzy
Title
Ocena efektów produkcyjno-ekonomicznych na tle wskaźników agrośrodowiskowych wybranych gospodarstw rolniczych o różnych kierunkach produkcji
Evaluation of Production and Economic Efficiency Against the Background of Agro-Environmental Indicators of Selected Farms with a Different Kind of Production
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 245-249, bibliogr. 16 poz.
Keyword
Rolnictwo, Produkcja rolna, Ekonomika rolnictwa, Efektywność rolnictwa, Gospodarstwa rolne, Dochody rolnicze
Agriculture, Agricultural production, Agricultural economics, Efficiency in agriculture, Arable farm, Farm household income
Note
summ.
Abstract
Dokonano oceny wyników produkcyjno-ekonomicznych w wybranych towarowych gospodarstwach rolnych z województw środkowo-wschodniej Polski na tle kilku wskaźników agrośrodowiskowych, tj. bilansu składników nawozowych i glebowej substancji organicznej. Okres badań obejmował lata 2004-2005. (skróc. oryg. streszcz.)

Assessment of production and economic efficiency against the background of agro-environmental indicators (soil nutrients and soil organic matter balance) in selected group of market farms located in the middle-eastern part of Poland was aim of the research. Economic value was the main criterion of selection of farms. The research was conducted in 2004-2005. The analysis showed that specified kind and size of production of the farms had an impact for values of assessment agro-environmental indicators. The proper (rational) of fertilizer management practices have the essentially of insignificant. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Baum R. 2006: Zrównoważony rozwój w organizacji i zarządzaniu gospodarstwem rolnym. Roczn. Nauk. SERiA, Poznań, z. 1: 14-18.
 2. Duer 1.2000: Agenda 2000 - podstawą rozwoju polskiego rolnictwa. Pam. Pul., 120/1, 65-71.
 3. Gosek S. 2004: Nowe podejście do zasad wapnowania kwaśnych gleb w Polsce. Mat. szkol., IUNG, Puławy, 90:193-201.
 4. Górka K., Poskrobko B., Radecki W. 1998: Ochrona środowiska - problemy społeczne, ekonomiczne i prawne. PWE, Warszawa.
 5. Harasim A. 2001: Wskaźniki oceny regionalnego zróżnicowania rolnictwa. Pam. Pul, 124: 161-169.
 6. Józwiak W., Mirkowska Z. 2006: Sytuacja ekonomiczna i aktywność inwestycyjna gospodarstw rolnych w Polsce i w innych krajach unijnych. Raport IERiGŻ-PIB, Warszawa, nr 35.
 7. Kopiński J. 2002: Porównanie wskaźników rozwoju zrównoważonego gospodarstw o różnej intensywności produkcji rolnej. Rocz. Nauk Rol., Warszawa, ser. G, T 89(2): 71-77.
 8. Kopiński J., Madej A. 2007: Próba określenia wskaźnika azotu dostarczanego w nawozach naturalnych w zależności od obsady zwierząt. Nawozy i Nawożenie, Puławy, (w druku).
 9. Kuś J., Krasowicz S. 2001: Przyrodniczo-organizacyjne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych. Pam. Pul, 124: 273-288.
 10. Lebiecka K. 2006: Polityka Unii Europejskiej w zakresie Cross-Compliance i dobrostanu zwierząt. Raport lERiGŻ-PIB. Warszawa, nr 30: 70-82.
 11. Łuczka-Bakuła W. 2006: W kierunku rolnictwa zrównoważonego - od programów rolnośrodowiskowych do Cross-Compliance. Zesz. Nauk. AR, Wrocław, 540: 291-296.
 12. Maćkowiak C. 1997: Bilans substancji organicznej w glebach Polski. Biul. Inform. IUNG, nr 5,4-5. OECD 2004: Gross nitrogen balances. Handboo. The 2nd Draft. OECD Secretariat, Paris.^ Parzonko A. 2005: Zmiany w koncentracji produkcji mleka w gospodarstwach ukierunkowanych na chów bydła mlecznego w wybranych krajach UE - analiza od 1990 do 2002. Rocz. Nauk. SERiA, t. 7, z. 1: 192-196.
 13. Praca zbiorowa 2004: Programy rolnośrodowiskowe jako instrument wsparcia rolników. Mat. Szkol. IUNG, Puławy, s. 70.
 14. Ziętara W. 2005: Kierunki i możliwości rozwoju gospodarstw mlecznych i trzodowych w Polsce. Rocz. Nauk. SERiA, t. 7, z. 1:300-305.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu