BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozłowska-Burdziak Mirosława
Title
Popyt na ziemię rolniczą w województwie podlaskim po akcesji z UE
Demand for Farm Land in Podlaskie Province after the Accession to EU
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 250-253, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rolnictwo, Grunty rolne, Użytki rolne
Agriculture, Arable land, Agricultural land
Note
summ.
Company
Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR)
Agricultural Property Agency (APA)
Country
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstract
Przedstawiono zainteresowanie nabywaniem ziemi rolniczej w województwie podlaskim bezpośrednio przed i po akcesji z Unią Europejską. Analiza dotyczy zakupu i dzierżawy gruntów pochodzących z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, jak również obrotu prywatnego ziemią rolniczą. Dane na temat obrotu prywatnego uzyskano z Agencji Nieruchomości Rolnych, której w przypadku tego obrotu przysługuje prawo pierwokupu i wykupu gruntów. (oryg. streszcz.)

As a result of the integration with the European Union and including the Polish agricultural-food industry sector into the Common Market, the Polish agricultural manufacturers have been covered by the instruments of the Common Agricultural Policy. It can be assumed that the possibility of benefiting from EU financial funds will make farmers more interested in buying land and enlarging their farms. In Podlaskie province, similarly to the country's average, there is a growing demand for farm land from the Stole Treasury Agricultural Property Bank. However, the speed of this process is clearly slowing down after 2002. Also the number of private transactions in farm land remains rather unchanged, which is indicated by a quite stable number of applications concerning the preemptive right and purchase of farm land by the Agricultural Property Agency. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej w 2004 roku. 2005: IERiGŻ, Warszawa, s.31.
  2. Cywoniuk M., Kozłowska-Burdziak M. 2006: Podstawowe problemy wsi woj., podlaskiego. [W:] Wieś polska dwa lata po wstąpieniu do Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. ściany wschodniej. Polska Akademia Nauk, KPZK, Biuletyn, zeszyt 228, Warszawa, s. 108.
  3. Dane Urzędu Statystycznego w Białymstoku [http://stat.gov.pl z dnia 14.02.2007].
  4. Kozłowska-Burdziak M. 2006: Wykorzystanie środków strukturalnych w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich województwa podlaskiego. Zeszyły Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Nr 540, Rolnictwo LXXXVII, Wydział Rolniczy, Wrocław, s. 247.
  5. Raporty z działalności Agencji Nieruchomości Rolnych (wcześniej AWRSP) za lata 2000-2005. Ustawa z 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego. Dz. U. nr 64, 2003, poz.592.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu