BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kusz Dariusz
Title
Źródła finansowania inwestycji rzeczowych w wybranych gospodarstwach rolniczych Podkarpacia
Sources of Financing the Tangible Investments in Farms in Podkarpacie Region
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 1, s. 263-266, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Rolnictwo, Inwestycje w rolnictwie, Dopłaty dla rolnictwa, Fundusze strukturalne
Agriculture, Investments in agriculture, Payments for agricultural, Structural funds
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono źródła finansowania inwestycji rzeczowych w wybranych gospodarstwach rolniczych Podkarpacia. Z badań wynika, że największe znaczenie mają dopłaty do inwestycji pozyskane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz środki własne. (oryg. streszcz.)

The aim of this work is to present the importance of different sources of financing tangible investments it selected farms in Podkarpacie Region. It has been stated that the most important role play: compensating supplements from European Union Structural Founds and own founds. Such a structure of financing investment results form the specifics of the selected farms, but it is also the source of financing that generates the lowest costs and reduces financial risk. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bielawska A. 2000: Samofinansowanie jako instrument finansowania przedsiębiorstw. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 7,13-16.
 2. Iwin J., Niedzielski Z. 2002: Rzeczowy majątek trwały. Amortyzacja i inwestycje rzeczowe w finansach przedsiębiorstw. Wydawnictw Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Kuczowic J. 2002: Strategie inwestowania jako pochodne strategii rozwojowych przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe AE w Katowicach "Studia ekonomiczne" nt. Współczesne trendy inwestowania rzeczowego i finansowego, 9-17.
 4. Kulawik I.1995: Źródła kapitału w rolnictwie. IIERiGŻ, Warszawa.
 5. Kurek W. 2006: Metody oceny przedsięwzięć inwestycyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 6. Masiukiewicz P. 1992: Źródła finansowania przedsięwzięć. Przeglqd Organizacji, nr 5.
 7. Sierpińska M., Jachna T. 2005: Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Towarnicka H. 2004: Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wydanie 6.
 9. Wasilewski M. 2004: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwach rolniczych. Wydawnictw SGGW, Warszawa.
 10. Woźniak-Sobczak R 2001 : Aktywne i pasywne inwestycje przedsiębiorstwa. Prace Naukowe AE w Katowicach.
 11. Ziętara W. 1997: Organizacyjne i ekonomiczne miary wielkości gospodarstw rolniczych. [W:] Przemiany w strukturze agrarnej i zatrudnieniu rolniczym do końca XX wieku (red. nauk. Runowski H.). Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 75-81.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu